Endekse Geri Don

                                        
                                        
               YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU               
                                        
                                        
  Kanun Numarası     : 2547                        
  Kabul Tarihi      : 4/11/1981                     
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 6/11/1981 Sayı: 17506            
  Yayımlandığı Düstur  : Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 3            
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
       Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız       
      "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı"      
               Cilt: 2 Sayfa: 1187                
                                        
                   *                     
                   * *                    
                                        
                BİRİNCİ BÖLÜM                  
           Kanunun Amacı, Kapsamı ve Tanımlar            
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu kanunun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belir- 
lemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, 
işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim - öğretim, araştırma, yayım, 
öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütün- 
lük içinde düzenlemektir.                            
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu kanun; yükseköğretim üst kuruluşlarını, bütün yükseköğretim  
kurumlarını, bağlı birimlerini ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar. 
  Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatına bağlı yükseköğretim kurumla- 
rıyla ilgili hususlar ayrı kanunlarla düzenlenir.                
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/1 md.)                 
  Bu Kanunda geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.   
  a) Yükseköğretim: Milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az  
dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitim - öğretimin tümüdür.       
  b) Üst Kuruluşlar: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kuruldur.   
  c) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/1 md.) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler 
ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler,  
enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama 
ve araştırma merkezleridir.                           
  Yüksek teknoloji enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde 
araştırma, eğitim - öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan, kamu tüzel ki- 
şiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim kurumudur.        
  d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek dü- 
zeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma,yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, 
enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim 
kurumudur.                                   
                                        
KANUNLAR, MAY1S 1991 (Ek - 8)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın  
yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.       
  f) Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili  
bilim dallarında lisans üstü, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama 
yapan bir yükseköğretim kurumudur.                       
  g) Yüksekokul: Belirli bir mesleğe yönelik eğitim öğretime ağırlık veren  
bir yükseköğretim kurumudur.                          
  h) Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yük-  
seköğretim kurumudur.                              
  ı) Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiştirme- 
yi amaçlayan dört yarı yıllık eğitim - öğretim sürdüren bir yükseköğretim kuru- 
mudur.                                     
  j) Uygulama ve Araştırma Merkezi: Yükseköğretim kurumlarında eğitim öğreti- 
min desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek  
dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim - öğretim, uygulama ve  
araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumudur.            
  k) Bölüm: Amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, birbirini 
tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve anasanat dallarından oluşan; fakül- 
telerin ve yüksekokulların eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama bi- 
rimidir. Anabilim dalı ve anasanat dalları bilim ve sanat dallarından oluşur.  
Yükseköğretimdeki çeşitli birimlerin ortak derslerini vermek üzere rektörlüğe  
bağlı bölümler de kurulabilir.                         
  l) Öğretim Elemanları: Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, 
öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarıdır.          
  m) Öğretim Üyeleri: Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve 
yardımcı doçentlerdir.                             
  (1) Profesör: En yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.      
  (2) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip kişidir.   
  (3) Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uz- 
manlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış,ilk ka- 
demedeki akademik unvana sahip kişidir.                     
  n) Öğretim Görevlisi: Ders vermek ve uygulama yaptırmakla yükümlü bir öğre- 
tim elemanıdır.                                 
  o) Okutman: Eğitim - öğretim süresince çeşitli öğretim programlarında ortak 
zorunlu ders olarak belirlenen dersleri okutan veya uygulayan öğretim elemanı- 
dır.                                      
  p) Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında, belirli süreler için  
görevlendirilen, araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim - öğre- 
tim planlamacılarıdır.                             
  r) Ön Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kap- 
sayan ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademe- 
sini teşkil eden bir yükseköğretimdir.                     
  s) Lisans: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarı yıllık bir programı kapsa- 
yan bir yükseköğretimdir.                            
  t) Lisans Üstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik 
eğitimini kapsar ve aşağıdaki kademelere ayrılır.                
  (1) Yüksek Lisans: (Bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık,  
master): Bir lisans öğretimine dayalı, eğitim - öğretim ve araştırmanın sonuç- 
larını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisans veya eczacılık  
veya fen fakültesi mezunlarınca Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından  
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlığa dayalı en 
az dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını 
ortaya koymayı amaçlıyan bir yükseköğretimdir.                 
  (3) Tıpta Uzmanlık: Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından düzenlenen 
esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve  
yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.                 
  (4) Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı,yüksek lisansa dayalı en az 
dört yarı yıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konul- 
masını,müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaç- 
layan doktora düzeyinde lisans üstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.       
  u) Yükseköğretim Eğitim Türleri: Yükseköğretimde eğitim - öğretim türleri  
örgün, açık, dışarıdan (ekstern) ve yaygın eğitimdir.              
  (1) Örgün Eğitim: Öğrencilerin,eğitim - öğretim süresince ders ve uygulama- 
lara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim - öğretim türüdür.     
  (2) Açık Eğitim: Öğrencilere radyo,televizyon ve eğitim araçları vasıtasıy- 
la yapılan bir eğitim - öğretim türüdür.                    
  (3) Dışarıdan Eğitim (Ekstern Eğitim): Yükseköğretimin belirli dallarında, 
devam zorunluluğu olmaksızın sadece yarı yıl içi ve sonu sınavlarına katılma  
zorunluluğu bulunan bir eğitim - öğretim türüdür. Bu eğitimi izleyen öğrenciler 
ortak zorunlu dersler ile gerekli görülen bazı dersleri, ilgili yükseköğretim  
kurumlarınca mesai saatleri dışındaki uygun saatlerde düzenlenecek derslerde  
alırlar.                                    
  (4) Yaygın Eğitim: Toplumun her kesimine ve değişik alanlarda bilgi ve be- 
ceri kazandırma amacı güden bir eğitim - öğretim türüdür.            
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 4 - Yükseköğretimin amacı:                      
  a) Öğrencilerini;                              
  (1) ATATÜRK İnkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milliyetçiliğine 
bağlı,                                     
  (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini  
taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan,                
  (3) Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet  
sevgisi ile dolu,                                
  (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve 
bunları davranış haline getiren,                        
  (5) Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan  
haklarına saygılı,                               
  (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekil- 
de gelişmiş,                                  
  (7) İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap  
verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, 
beceri, davranış ve genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,   
  b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve 
mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda 
bulunacak ve hızlandıracak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı,  
yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak,            
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araş- 
tırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak,ulusal alanda 
gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği 
yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve  
çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır.                      
                                        
  Ana ilkeler:                                

  Madde 5 - Yükseköğretim, aşağıdaki "Ana ilkeler" doğrultusunda planlanır,  
programlanır ve düzenlenir:                           
  a) Öğrencilere,ATATÜRK inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda ATATÜRK milli- 
yetçiliğine bağlı hizmet bilincinin kazandırılması sağlanır.          
  b) Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı,kendimize has şekil ve özel- 
likleri ile evrensel kültür içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, milli 
birlik ve beraberliği kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.      
  c) Yükseköğretim kurumlarının özellikleri, eğitim - öğretim dalları ile   
amaçları gözetilerek eğitim - öğretimde birlik ilkesi sağlanır.         
  d) Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara,  
ülke ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli  
olarak geliştirilir.                              
  e) Yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınır.  
  f) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/2 md.) Üniversiteler ile yüksek teknoloji ens- 
titüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalkınma plan ve 
programlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çer- 
çevesinde Yükseköğretim Kurulunun görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. 
  g) Meslek elemanı yetiştiren bakanlıklara bağlı yüksekokullar,Yükseköğretim 
Kurulunun tespit edeceği esaslara göre Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.   
  h) Yükseköğretim kurumlarının geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, ge- 
nişletilmesi ve bütün yurda yaygınlaştırılması amacına yönelik olarak yenileri- 
nin açılması, öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve 
görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - eğitim unsurları arasında dengenin  
sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı,   
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda  
ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın,sürek- 
li ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanır ve gerçekleştiri- 
lir.                                      
  ı) (Değişik : 29/5/1991 - 3747/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk  
İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir.    
Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki  
derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak program- 
lanır ve uygulanır.                               
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                   
               Üst Kuruluşlar                  
                                        
  Yükseköğretim Kurulu:                            

  Madde 6 - (Değişik: 2/12/1987 - KHK - 301/1 md.)              
  a. Yükseköğretim Kurulu, tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim  
kurumlarının faaliyetlerine yön veren, bu kanunla kendisine verilen görev ve  
yetkiler çerçevesinde özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, bir kuruluştur. 
Yükseköğretim Kuruluna; Yükseköğretim Denetleme Kurulu,Öğrenci Seçme ve Yerleş- 
tirme Merkezi ile gerekli planlama, araştırma, geliştirme, değerlendirme,bütçe, 
yatırım ve koordinasyon faaliyetleri ile ilgili birimler bağlıdır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b. Yükseköğretim Kurulu;                          
  (1) Cumhurbaşkanı tarafından, rektörlük ve öğretim üyeliğinde başarılı hiz- 
met yapmış profesörlere öncelik vermek suretiyle seçilen yedi,         
  (2) (Değişik: 23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Bakanlar Kurulunca temayüz et- 
miş üst düzeydeki Devlet görevlileri veya emeklileri arasından, (hakim ve savcı 
sınıfından olanlar için Bakanlığın ve kendilerinin muvafakatı alınmak kaydıyla) 
seçilen yedi,                                  
  (3) Genelkurmay Başkanlığınca seçilen bir,                 
  (4) (İptal:Ana.Mah.'nin 14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 sayılı   
Kararı ile)                                   
  (5) Üniversitelerarası Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyele- 
rinden seçilen yedi,                              
  kişiden oluşur.                               
  (2),(3),(...) (1) ) ve (5) inci bentlere göre seçilenlerin üyelikleri Cum- 
hurbaşkanının onayı ile kesinleşir. Bu bentlerde belirtilenlerin seçimleri bir 
ay içinde,Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayanların yerine yeni adayların se- 
çimleri ise iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan  
atama yapılır.                                 
  Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlardan üyeliğe seçilenlerin kurum- 
larıyla ilişkileri devam eder.                         
  Kurul üyeliğinin süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler 
ile herhangi bir sebeple Kuruldan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle 
seçim ve atama yapılır. Süreleri sona eren üyelerin Kurula yeniden seçilmeleri 
mümkündür.                                   
  c. Yükseköğretim Kurulu Organları;Genel Kurul,Başkan ve Yürütme Kurulu'ndan 
ibarettir.                                   
  Yükseköğretim Genel Kurulu,yukarıdaki (b) fıkrasında yazılı kişilerden olu- 
şur. Genel Kurul her yarı yılda en az üç defa toplanır. Başkanın çağrısı veya  
üyelerin en az üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantılar yapı- 
labilir.                                    
  Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir Başkan seçer.  
Kanun ve yönetmelik hükümleriyle Yükseköğretim Genel Kurulu ve Yürütme Kurulu  
kararlarının uygulanmasından sorumlu olan Başkan, Kurulu temsil eder, seçimi  
Kurula verilen akademik personelin ve diğer kişilerin atamalarını yapar.    
  Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı,gerekli gördüğü hallerde,Kurula katılır 
ve başkanlık eder.                               
  Yürütme Kurulu,Başkan dahil dokuz kişiden oluşur.Yürütme Kuruluna katılacak 
olan ve Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek iki başkan vekilinden biri Ku- 
rul Başkanınca;diğeri ise Genel Kurul tarafından seçilir. Genel Kurulca Yürütme 
Kuruluna katılacak diğer altı üyenin ikisi 6 ıncı maddenin (b) fıkrasının (1)  
inci bendinde;ikisi aynı fıkranın (2),(3) (...)(2) üncü bendlerinde;ikisi ise  
aynı fıkranın (5) inci bendinde belirtilen üyeler arasından seçilir. (Ek:    
23/12/1988 - KHK - 351/13 md.) Hakim ve savcı sınıfından olan üye,Yürütme Kuru- 
lu üyeliğine seçilemez.                             
  Başkan,Yükseköğretim Genel Kurulu ile Yürütme Kurulu'na başkanlık eder.Baş- 
kanın yokluğunda,Başkanın görevlendirdiği başkan vekillerinden biri Başkana ve- 
kalet eder.                                   
  Genel Kurul, Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen görevlerden,Yüksek- 
öğretimin planlanması,düzenlenmesi,yönetilmesi ve denetlenmesi,yönetmeliklerin 
hazırlanması,yükseköğretim üst kuruluşlarıyla,üniversitelerce hazırlanan bütçe- 
lerin tetkik ve onaylanması ile rektörlüklere aday gösterme dışında kalan yetki 
ve görevlerinden uygun gördüğü bölümleri Yürütme Kuruluna devredebilir.     
  Yükseköğretim Genel Kurulu'nun toplantı nisabı ondört, Yürütme Kurulu'nun  
toplantı nisabı ise altıdır.Genel Kurul ile Yürütme Kurulu'nda kararlar toplan- 
tıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylamalarda eşitlik olması halinde,  
Başkanın oyu iki sayılır.                            
  d. Yürütme Kurulu'nun Başkan ve Üyelerinin ücretleri 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununa göre en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge, yan 
ödeme ve her çeşit tazminatlar dahil) iki katını geçmemek üzere Bakanlar Kuru- 
lu'nca tesbit edilir. Yürütme Kurulunda görev alanlara ayrıca kamu kurumlarınca 
ücret ödenmez. Emekli olanların ise emekli                   
------------------                               
(1) Bu fıkrada yeralan "(4)" rakamı, Anayasa Mahkemesinin 14/5/1997 tarih ve  
  E.1997/21, K.1997/48 sayılı Kararıyla iptal edilmiş olup, Metinden çıka-  
  rılmıştır. (Bkz: 2/8/1997-23068)                      
(2) Bu fıkrada yeralan "ve (4)" bağlacıyla rakamı, Anayasa Mahkemesinin     
  14/5/1997 tarih ve E.1997/21, K.1997/48 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup,
  Metinden çıkarılmıştır. (Bkz: 2/8/1997-23068)                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
aylıklarının ödenmesine devam olunur. Yürütme Kurulu'nda görev alan kamu perso- 
nelinin her türlü özlük hakları saklı kalır ve aylıksız izinli sayılırlar.   
  Yükseköğretim Genel Kurulunun Yürütme Kurulu dışında kalan üyelerine ödene- 
cek toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı), her toplantı için devlet memur ay- 
lıkları kat sayısının (4000) rakamı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağdır. 
Ancak, bir yılda onikiden fazla toplantıya katılma ücreti (huzur hakkı) ödene- 
mez.                                      
  e. Yürütme Kurulu üyeleri sürekli görev yaparlar. Kurul Başkanı ve Yürütme 
Kurulu üyeleri; kamu yararına çalışan dernek ve kurumlar ile vakıflar ve bunla- 
rın kurmuş olduğu kurum ve kuruluşlarda herhangi bir ücret almadan görev yapma 
ve Bakanlar Kurulunca verilecek geçici görevler dışında herhangi bir kamu kuru- 
luşunda ve özel kuruluşlarda çalışamazlar.                   
  Bakanlar Kurulunca görevlendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl için- 
de yıllık izin, hastalık ve mazeret izinleri hariç bir ay hizmete devam etmeyen 
Yürütme Kurulu üyeleri görevlerinden ayrılmış sayılırlar.            
  f. Yükseköğretim Kurulunun,asli görevleri ile ilişkileri kesilmeyen üyeleri 
hariç,diğer üyeleri,seçim ve göreve devamlarında, kanunlarda öngörülen yaş had- 
dine tabi değildirler.                             
  Yükseköğretim Kurulunun görevleri:                     

  Madde 7 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/3 md.)                 
  Yükseköğretim Kurulunun görevleri;                     
  a) Yükseköğretim kurumlarının bu Kanunda belirlenen amaç, hedef ve ilkeler 
doğrultusunda kurulması, geliştirilmesi, eğitim - öğretim faaliyetlerinin ger- 
çekleştirilmesi ve yükseköğretim alanlarının ihtiyaç duyduğu öğretim elemanla- 
rının yurt içinde ve yurt dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli plan- 
lar hazırlamak, üniversitelere tahsis edilen kaynakların, bu plan ve programlar 
çerçevesinde etkili bir biçimde kullanılmasını gözetim ve denetim altında bu- 
lundurmuk,                                   
  b) Yükseköğretim kurumları arasında bu Kanunda belirlenen amaç, ilke ve he- 
defler doğrultusunda birleştirici,bütünleştirici,sürekli,ahenkli ve geliştirici 
işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,                      
  c) Üniversite çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için büyümenin 
sınırlarını tespit etmek ve yaz öğretimi, gece öğretimi,ikili öğretim gibi ted- 
birler almak,                                  
  d) Devlet kalkınma planlarının ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğ- 
retim planlaması çerçevesi içinde;                       
  (1) Yeni üniversite kurulmasına ve gerektiğinde birleştirilmesine ilişkin  
önerilerini veya görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,          
  (2) Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılmasına,birleş- 
tirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden ge- 
lecek önerilere dayalı kararlar almak ve gereği için Milli Eğitim Bakanlığına  
sunmak,                                     
  Yükseköğretim kurumları içinde bölüm,anabilim ve anasanat dalları ile uygu- 
lama ve araştırma merkezi açılması, birleştirilmesi veya kapatılması; konserva- 
tuvar, meslek yüksekokulu veya destek, hazırlık okul veya birimleri kurulması  
ile ilgili olarak doğrudan veya üniversitelerden gelecek öneriler üzerine karar 
vermek,                                     
  Eğitim - öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime 
ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden ge- 
lecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak,           
  (3) Bakanlıklar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının kuruluş,  
amaç ve esaslarını inceleyerek görüşlerini ilgili makama sunmak,        
  e) Yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğretim programlarının asgari ders  
saatlerini ve sürelerini,öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul 
mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversite-  
lerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmek,              
  f) Üniversitelerin ihtiyaçlarını, eğitim - öğretim programlarını,bilim dal- 
larının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarını,bina,araç, 
gereç ve benzeri imkanlar ve öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dik- 
kate alarak;üniversitelerin profesör,doçent ve yardımcı doçent kadrolarını den- 
geli bir oranda tespit etmek,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  g) Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek de- 
ğerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek  
ve gerekli önlemleri almak,                           
  h) Üniversitelerin her eğitim - öğretim programına kabul edeceği öğrenci  
sayısı önerilerini inceleyerek kapasitelerini tespit etmek; insangücü planlama- 
sı, kurumların kapasiteleri ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda  
ortaöğretimdeki yönlendirme esaslarını da dikkate alarak öğrencilerin seçilmesi 
ve kabul edilmesi ile ilgili esasları tespit etmek,               
  ı) Yükseköğretim kurumlarında ve bu kurumlara girişte imkan ve fırsat eşit- 
liği sağlayacak önlemleri almak,                        
  j) Her eğitim - öğretim programında öğrencilerden alınacak harca ait ilgili 
yükseköğretim kurumlarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak,       
  k) Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerce hazırlanan bütçeleri  
tetkik ve onayladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına sunmak,          
  l) Rektörlerin disiplin işlemlerini kovuşturmak ve karara bağlamak, öğretim 
elemanlarından bu Kanunda öngörülen görevleri yerine getirmekte yetersizliği  
görülenler ile bu Kanunla belirlenen yükseköğretimin amaç, ana ilkeleri ve ön- 
gördüğü düzene aykırı harekette bulunanları rektörün önerisi üzerine veya doğ- 
rudan, normal usulüne göre,yükseköğretim kurumları ile ilişkilerini kesmek veya 
denenmek üzere başka bir yükseköğretim kurumuna atamak,             
  m) Çeşitli bilim ve sanat alanlarında bilimsel milli komiteler ve çalışma  
grupları kurmak,                                
  n) Gerektiğinde yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere gelişmiş  
üniversitelerin eğitim - öğretim ve eleman yetiştirme alanlarında yapacağı kat- 
kıyı gerçekleştirmek için gelişmiş üniversiteleri görevlendirmek ve bu konudaki 
uygulama esaslarını tespit etmek,                        
  o) Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun hüküm- 
lerine göre açılması hususundaki görüş ve önerilerini Milli Eğitim Bakanlığına 
sunmak, bu kurumlara ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak ve bunları gözetmek, 
denetlemek,                                   
  p) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve 
lisans üstü diplomaların denkliğini tespit etmek,                
  r) Bu Kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.         
  Yükseköğretim Denetleme Kurulu:                       

  Madde 8 -                                  
  a. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına üniversitele- 
ri, bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve bunların faaliyetlerini gözetim 
ve denetim altında bulunduran, Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluştur.   
  b. Kuruluş ve İşleyişi:                           
  Yükseköğretim Denetleme Kurulu:                       
  (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek beş profesör üyeden,     
  (2) Yargıtay,Danıştay ve Sayıştay tarafından gösterilecek üçer aday arasın- 
dan Yükseköğretim Kurulu tarafından seçilip önerilecek birer üyeden,      
  (3) Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca seçilecek birer   
üyeden,                                     
oluşur.                                     
  Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin atanma- 
ları, cari usullere göre yapılır.                        
  Yükseköğretim Denetleme Kurul Başkanı, bu kurul üyeleri arasından Yüksek-  
öğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır.                    
  Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üyenin görev süresi iki, diğerlerinin ise 
altı yıldır. Genelkurmay Başkanlığınca seçilen üye, diğer özlük hakları saklı  
kalmak                                     
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kaydı ile maaşsız izinli sayılır. Diğer üyelerin kurumları ile ilişikleri kesi- 
lir, Kurul üyelerinin yaş haddi öğretim üyelerinde olduğu gibidir.       
  Genelkurmay Başkanlığınca seçilenin dışındaki üyelerin üçte biri her iki  
yılda bir yenilenir. Süreleri sona eren üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. 
Herhangi bir nedenle üyeliğin normal süreden önce sona ermesi halinde,eski üye- 
nin kalan süresini tamamlamak üzere aynı statüde yenisi seçilir.        
  Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Kurulu üyelerine ödenen ücreti  
geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Emekli olarak seçilenlerin 
emekli maaşlarının ödenmesine devam edilir.                   
  Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim  
Kurulu tarafından verilen istisnai geçici görevler dışında hiç bir kamu kurulu- 
şu veya özel kuruluşta ücretli ve ücretsiz çalışamazlar.Üyelerden geçici görev- 
lendirme dışında herhangi bir nedenle bir yıl içinde, yıllık izin hariç, toplam 
üç ay hizmete devam etmeyenler kuruldan ayrılmış sayılır.            
  (Ek: 17/8/1983 - 2880/4 md.) Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden gö- 
rev süreleri sona ereceklerin yerine seçimler Eylül ayında yapılır ve atanan  
üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında göreve başlarlar.            
                                        
  Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri:                

  Madde 9 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/5 md.)                 
  Yükseköğretim Denetleme Kurulunun görevleri;                
  a) Yükseköğretim kurumlarında, eğitim - öğretim ve diğer faaliyetlerin bu  
Kanunda belirtilen amaca ve ana ilkelere uygunluğunu Yükseköğretim Kurulunca  
hazırlanacak esaslara göre ve onun adına denetlemek,              
  b) Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bu Kanunun 53 üncü maddesine gö- 
re istenen soruşturmaları yapmak,                        
  c) Yükseköğretim Kurulu tarafından bu Kanuna göre verilecek diğer görevleri 
yapmaktır.                                   
                                        
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi:                    

  Madde 10 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/6 md.)                
  Kuruluş, işleyiş ve görevleri:                       
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Yükseköğretim Kurulunun tespit ettiği 
esaslar çerçevesinde yükseköğretim kurumlarına öğrenci alınması amacıyla sınav- 
ları hazırlayan ve yapan,öğrenci isteklerini de gözönünde tutarak Yükseköğretim 
Kurulunun tespit ettiği esaslara göre değerlendiren,öğrenci adaylarının yüksek- 
öğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlayan ve bu faaliyetlerle ilgili araş- 
tırmaları ve diğer hizmetleri yapan Yükseköğretim Kuruluna bağlı bir kuruluş-  
tur.                                      
  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi,yükseköğretim kurumlarının isteği üze- 
rine yükseköğretim kurumlarına anket, doçentlik sınavları dahil her düzeyde sı- 
nav ve değerlendirme ile öğrenci kayıt işlemlerini ve Yükseköğretim Kurulunca  
verilecek diğer işleri yapar.                          
  Merkez, bu hizmetleri ücret veya bedel karşılığı yapar. Toplanan ücret veya 
bedeller Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonunda toplanır.  
Fonun ita amiri Yükseköğretim Kurulu Başkanıdır. Bu fon öğrenci seçme ve yer-  
leştirme hizmetleri için kullanılır. Fondan yapılacak harcamalarda ve diğer   
mali hususlarda döner sermaye ile ilgili esaslar uygulanır. Fonun yönetim, iş- 
letme ve denetim esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir. Her yıl sonun- 
da fondan artan meblağ gelecek yılın fon hesabına aktarılır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üniversitelerarası Kurul:                          

  Madde 11 -                                 
  a. Kuruluş ve işleyişi:                           
  Üniversitelerarası Kurul, üniversite rektörleri, Genelkurmay Başkanlığının 
Silahlı Kuvvetlerden dört yıl için seçeceği bir profesör ile her üniversite se- 
natosunun o üniversiteden dört yıl için seçeceği birer profesörden oluşur.   
  Rektörler, Üniversitelerarası Kurula, bir yıl süre ile,üniversitelerin Cum- 
huriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre, sıra ile, başkanlık yaparlar.   
  Kurul,çalışmalarını kolaylaştırmak ve üniversitelerarasında ve uluslararası 
yükseköğretim kurumları ile işbirliğini düzenlemek amacı ile sürekli ve geçici 
birimler ve komisyonlar kurabilir. Bu birim ve komisyonların teşkil ve çalışma 
esasları Üniversitelerarası Kurulca belirlenir.                 
  Kurul, en az yılda iki defa,aksi kararlaştırılmadıkça başkanın bağlı olduğu 
üniversitenin bulunduğu şehirde toplanır ve kurul gündemi önceden Milli Eğitim 
Bakanlığına, Yükseköğretim Kuruluna ve kurul üyelerine gönderilir.       
  Milli Eğitim Bakanı ve Yükseköğretim Kurul Başkanı gerekli gördüğü hallerde 
Kurulun toplantılarına katılabilir.                       
  b. Görevleri                                
  Üniversitelerarası Kurul akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 
  (1) Yükseköğretim planlaması çerçevesinde,üniversitelerin eğitim - öğretim, 
bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, uygulamaları değer- 
lendirmek, Yükseköğretim Kuruluna ve üniversitelere önerilerde bulunmak,    
  (2) Teşkilat ve kadro yönünden ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultu- 
sunda üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak önlemleri teklif  
etmek,                                     
  (3) Üniversitelerin tümünü ilgilendiren eğitim - öğretim,bilimsel araştırma 
ve yayım faaliyetleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak veya görüş bildir-  
mek,                                      
  (4) Aynı veya benzer nitelikteki fakültelerin ya da üniversitelere veya fa- 
kültelere bağlı diğer yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretimine ilişkin  
ilkeler ve süreler arasında uyum sağlamak,                   
  (5) Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan dok-  
toraları, doçentlik ve profesörlük ünvanlarını değerlendirmek,         
  (6) Doçentlik sınavlarını düzenlemek ve ilgili yönetmelik gereğince doçent 
adaylarının yayın ve araştırmalarının değerlendirilmesi ve doçentlik sınavı ile 
ilgili esasları tespit etmek ve jürileri seçmek,                
  (7) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.         
                                        
                                        
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
           YÜkseköğretim Kurumları (1)                
                                        
  Yükseköğretim Kurumlarının görevleri:                    

  Madde 12 - Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim ku- 
rumlarının görevleri;                              
  a) Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, 
toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğ- 
retime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve 
danışmanlık yapmak,                               
-----------------------                             
(1) Vakıfların yükseköğretim kurumları kurabilmelerine, bu kurumların işleyişi- 
  ne, görev, yetki ve sorumluluklarına dair esaslarla ilgili olarak ek 2 - 15 
  inci maddelere bakınız.                           
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
   b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik 
şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedef- 
leri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultu-  
sunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insangücü yetiştirmek,     
  c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bi- 
lim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,               
  d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayi- 
leşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,         
  e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve 
gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak,kamu 
kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, 
sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme 
ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,    
  f. Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık 
eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,     
  g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun mes- 
lek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sa- 
nayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde 
artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katıl- 
mak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm ge- 
tirici önerilerde bulunmak,                           
  h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,  
  ı. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını  
geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faa- 
liyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır.      
                                        
                Üniversite Organları               
  Rektör:                                   

  Madde 13 -                                 
  a) (Değişik birinci paragraf: 1/7/1992 - 3826/1 md.) Devlet Üniversitele- 
rinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rek- 
törün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek a- 
daylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi
sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rek- 
törlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelkişi- 
liğini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her öğ- 
retim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim 
üyelerinin en az yarısının hazır bulunması şarttır. Bu sağlanamadığı takdirde  
toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda 
en çok oy alan 6 kişi aday olarak seçilmiş sayılır, bunlardan Yükseköğretim Ku- 
rulunun seçeceği 3 kişi atanmak üzere Cumhurbaşkanına sunulur. Vakıflarca kuru- 
lan üniversitelerde rektör adaylarının seçimi ve rektörün atanması ilgili müte- 
velli heyet tarafından yapılır.                         
  Rektörlerin yaş haddi 67 yaştır. Ancak rektör olarak atanmış olanlarda gö- 
rev süreleri bitinceye kadar yaş haddi aranmaz.                 
  Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı 
profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer.     
(Ek: 2 /1/1990 - KHK - 398/1 md.; Aynen Kabul: 7/3/1990 - 3614/1 md.) Ancak,  
merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör  
tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir.                  
  Rektör yardımcıları, rektör tarafından beş yıl için atanır.         
  Rektör,görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil 
bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim 
Kuruluna bilgi verir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör  
atanır.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Görev, yetki ve sorumlulukları:                     
  (1) Üniversite kurullarına başkanlık etmek,yükseköğretim üst kuruluşlarının 
kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara  
bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 
  (2) Her eğitim - öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim- 
öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası  
Kurula bilgi vermek,                              
  (3) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, 
bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerile- 
rini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak,        
  (4) Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde  
görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek  
veya bunlara yeni görevler vermek,                       
  (5) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel göze- 
tim ve denetim görevini yapmak,                         
  (6) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.        
  Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şe- 
kilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmet- 
lerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında,eğitim - 
öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke 
ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim 
ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip 
ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve 
sorumludur.                                   
                                        
  Senato:                                   

  Madde 14 -                                 
  a. Kuruluş ve işleyişi: Senato,rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, 
dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğ- 
retim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül  
eder.                                      
  Senato,her eğitim - öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az 
iki defa toplanır.                               
  Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.        
  b. Görevleri: Senato,üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri 
yapar:                                     
  (1) Üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetle- 
rinin esasları hakkında karar almak,                      
  (2) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını  
hazırlamak veya görüş bildirmek,                        
  (3) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek 
olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırla- 
mak,                                      
  (4) Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleye- 
rek karara bağlamak,                              
  (5) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte ku- 
rullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,               
  (6) Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurulları- 
nın kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,        
  (7) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,                 
  (8) Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.         
                                        
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek - 6)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üniversite Yönetim Kurulu:                         

  Madde 15 -                                 
  a. Kuruluş ve işleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında  
dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil ede- 
cek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.       
  Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır.          
  Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katı- 
labilirler.                                   
  b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardım- 
cı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:                  
  (1) Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında,  
belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,        
  (2) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye  
bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı 
taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,     
  (3) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar al- 
mak,                                      
  (4) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapıla- 
cak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,                
  (5) Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.             
                                        
                Fakülte Organları                
  Dekan:                                   

  Madde 16 -                                 
  a. (Değişik: 14/4/1982 - 2653/2 md.) Atanması: Fakültenin ve birimlerinin  
temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç 
profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal  
usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.             
  Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğ- 
retim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek:  
2/1/1990 - KHK - 398/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 - 3614/2 md.) Ancak 
merkezi açıköğretim yapmakla görevli üniversitelerde,gerekli hallerde açıköğre- 
tim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçile- 
bilir.                                     
  Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.           
  Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder.  
Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.         
  b. Görev, yetki ve sorumlulukları:                     
  (1) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını  
uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,       
  (2) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve iş- 
leyişi hakkında rektöre rapor vermek,                      
  (3) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektör- 
lüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da 
görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,                   
  (4) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim 
ve denetim görevini yapmak,                           
  (5) Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.        
  Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde 
kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin   
alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğ- 
retim,bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütül- 
mesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında,takip ve kont- 
rol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede so- 
rumludur.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Fakülte Kurulu:                               

  Madde 17 -                                 
  a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu,dekanın başkanlığında fakülteye bağ- 
lı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdür- 
lerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri 
üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi  
aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.              
  Fakülte kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır.   
  Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.     
  b. Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri  
yapar:                                     
  (1) Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri 
ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan,program ve eğitim - öğretim takvimini 
kararlaştırmak,                                 
  (2) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,                  
  (3) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.              
                                        
  Fakülte Yönetim Kurulu:                           

  Madde 18 -                                 
  a. Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fa-  
külte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı  
doçentten oluşur.                                
  Fakülte yönetim kurulu dekanın çağırısı üzerine toplanır.          
  Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim -  
öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.     
  b. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı  
bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:                    
  (1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında 
dekana yardım etmek,                              
  (2) Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulan- 
masını sağlamak,                                
  (3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,       
  (4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar al- 
mak,                                      
  (5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğ- 
retim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,             
  (6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.              
                                        
                 Enstitüler                   
                                        
  Organlar:                                  

  Madde 19 -                                 
  a. Enstitünün organları, enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim 
kuruludur.                                   
  b. Enstitü müdürü,üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rek- 
tör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör  
tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.            
  Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için 
atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.                    
  Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,  
dekanlarda olduğu gibidir.                           
  Enstitü müdürü, bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü ba- 
kımından yerine getirir.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c. Enstitü kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü  
oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.                 
  d. Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları,müdür- 
ce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçi- 
lecek üç öğretim üyesinden oluşur.                       
  e. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve  
fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir- 
ler.                                      
                                        
                 Yüksekokullar                 
                                        
  Organlar:                                  

  Madde 20 -                                 
  a. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yük- 
sekokul yönetim kuruludur.                           
  b. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine 
rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan  
rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.        
  Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için   
atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur.                    
  Müdüre vekalet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,  
dekanlarda olduğu gibidir.                           
  Yüksekokul müdürü,bu kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul 
bakımından yerine getirir.                           
  c. Yüksek okul kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okulu  
oluşturan bölüm veya ana bilim dalı başkanlarından oluşur.           
  d. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile 
müdürce gösterilecek altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl  
için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.                   
  e. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu,bu kanunla fakülte kurulu 
ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine ge- 
tirirler.                                    
                                        
  Bölüm:                                   

  Madde 21 - Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte eği- 
tim - öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz.                
  Bölüm, bölüm başkanı tarafından yönetilir.                 
  Bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentle- 
ri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde  
dekanca, fakülteye bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, rek- 
törlüğe bağlı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine rektörce üç yıl için ata- 
nır. Süresi biten başkan tekrar atanabilir.                   
  Bölüm başkanı, görevi başında bulunamayacağı süreler için öğretim üyelerin- 
den birini vekil olarak bırakır.                        
  Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak 
üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır.               
  Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve 
bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden 
sorumludur.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                Öğretim Elemanları                
                                        
  Öğretim üyelerinin görevleri:                        

  Madde 22 -                                 
  a. Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçim- 
de önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı  
çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,  
  b. Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,  
  c. İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde 
öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki  
amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,       
  d. Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,         
  e. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.              
                                        
  Yardımcı Doçentliğe atama:                         

  Madde 23 -                                 
  a. Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin  
başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı ku- 
ruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o 
birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya 
doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa is-  
terler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan 
sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır.       
  (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/1 md.) Yardımcı doçentler bir üniversitede  
her seferinde ikişer veya üçer yıllık süreler için en çok 12 yıla kadar atana- 
bilirler. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer.        
  b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:              
  (1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun  
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının 
birinde yeterlik kazanmış olmak,                        
  (2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğ- 
retim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava gire- 
nin kendi bilim alanında Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye 150 - 
200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak.       
  c. (Mülga: 12/8/1986 - KHK 260/7 md.)                    
                                        
  Doçentlik sınavı:                              

  Madde 24 -                                 
  a. Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca yılda bir kere açılır.   
  Aşağıdaki şartları haiz adaylar, Üniversitelerarası Kurulun tespit edeceği 
tarihe kadar, Üniversitelerarası Kurula gerekli belge ve yayınlar ile birlikte 
başlıca bilim dalı ile uzmanlık ve araştırma konularını da bildirerek başvurur- 
lar. Üniversitelerarası Kurul bilim konularını da dikkate alarak Öğretim Üyeli- 
ğine Yükseltilme ve Atama YÖnetmeliğine göre üç veya beş kişilik bir jüri tes- 
pit eder. Bu jüri eserleri inceleyip, adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pra- 
tik ve uygulamalı sınava tabi tutar ve bir raporla, başarılı olanlara, ilgili  
konuyu ve bilim dalını kapsayan bilim alanının doçentlik yetkisini verir.    
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1991 (Ek - 9)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/9 md.) Doçentlik sınavına katılabilmek için: 
  (1) Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora veya tıpta uzmanlık ünva- 
nını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca  
tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,      
  (2) Orijinal bilimsel araştırma ve yayınlar yapmış olmak,          
  (3) Üniversitelerarası Kurulca merkezi sistemle hazırlanacak bir yabancı  
dil imtihanını başarmış olmak,                         
  Gerekir.                                  
  Yukarıdaki (3) üncü bent gereğince yapılacak yabancı dil sınavının, adayın 
bilim dalı ile ilgili olması şartı aranmaz. Bilim alanı bir yabancı dille ilgi- 
li olanlar bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek zorundadırlar.       
                                        
  Doçentliğe atama:                              

  Madde 25 -                                 
  a) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/10 md.) Bir üniversite biriminde açık bulunan 
doçentlik kadrosu, rektörlükçe, isteklilerin başvurması için kadroların devamlı 
veya kısmi statüleri belirtilerek ilan edilir. Müracaat eden adayların durumla- 
rını incelemek üzere rektör tarafından varsa biri ilgili birim yöneticisi, en  
az biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör tespit edilir. Bu pro- 
fesörler, adaylar hakkında ayrı ayrı mütalaalarını rektöre bildirirler. Rektör, 
bu mütalaalara dayanarak, üniversite yönetim kurulunun görüşünü de aldıktan   
sonra atamayı yapar.                              
  b. Doçentliğe atamada aşağıdaki şartlar aranır:               
  (1) Doçentlik unvanını almış olmak,                     
  (2) (Mülga: 12/8/1986 - KHK 260/7 md.)                   
                                        
  Profesörlüğe yükselme ve atama:                       

  Madde 26 -                                 
  a. Profesörlüğe yükseltilmede;                       
  (1) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/11 md.) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en 
az beş yıl, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış 
olmak,                                     
  (2) İlgili bilim alanında uygulamaya yönelik çalışmalar ve uluslararası dü- 
zeyde orijinal yayınlar yapmış olmak,                      
  (3) Bir profesörlük kadrosuna atanmış olmak,                
  Gerekir.                                  
  Yukarıda (2) nci bentteki yayınlardan birisi başlıca araştırma eseri olarak 
belirtilir.                                   
  b. (Değişik : 29/5/1991 - 3747/3 md.) Profesörlük kadrosuna atama,     
  (1) Açık profesörlük kadrosuna yukarıdaki şartları haiz doçentlerle, başka 
üniversitelerde en az 2 yıl hizmet etmiş profesörler atanabilirler.       
  (2) Üniversitelerde veya yüksek teknoloji enstitülerinde profesörlük kadro- 
ları boşaldığında, rektörler boşalan kadroları ve o kadro ile ilgili olarak   
adaylarda aranacak nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da 
belirterek ilan ederler.                            
  (3) Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel nite- 
liklerini tespit etmek için üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim 
kurulunca en az üçü başka üniversitelerden veya yüksek teknoloji enstitülerinden
olmak üzere ilan edilen kadronun bilim alanıyla ilgili en az beş profesör seçi- 
lir. Bu profesörler her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve 
kadroya atanacak birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Üniversite  
veya yüksek teknoloji enstitüsü yönetim kurulunun bu raporları gözönünde tuta- 
rak alacağı karar üzerine, rektör atamayı yapar.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancı ülkelerde alınan doçentlik ünvanı:                 

  Madde 27 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/12 md.)                
  Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında be- 
lirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde doçentlik unvanını veya yetkisi- 
ni almış olanlardan, en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerdeki  
öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran 
adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun,Türk yükseköğretim 
kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.   
                                        
  Yabancı ülkelerde alınan profesörlük ünvanı:                

  Madde 28 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/13 md.)                
  Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını kazandıktan veya sanat dallarında be- 
lirli süre çalıştıktan sonra yabancı ülkelerde profesörlük unvanını veya yetki- 
sini almış olanlardan en az iki yıl bu unvan ve yetki ile yabancı ülkelerde   
öğretim ve araştırma kurumlarında çalışmış olanların bu unvanlarının Türkiye'de 
geçerli sayılması Üniversitelerarası Kurul kararıyla olur. Bunun için başvuran 
adayın çalıştığı yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumunun, Türk yükseköğretim
kurumu düzeyinde olduğunun Üniversitelerarası Kurulca belirlenmesi gerekir.   
                                        
  Unvanların korunması:                            

  Madde 29 - Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış ol- 
dukları akademik unvanlardan yoksun bırakılamazlar.               
  Başka bir işe geçmek,emekli olmak veya çekilmek ya da işten çekilmiş sayıl- 
mak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler. 
Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her 
unvan dönemi içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkla- 
rı takdirde yükseköğretim kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullana- 
mazlar.                                     
                                        
  Emeklilik yaş haddi:                            

  Madde 30 - Öğretim üyelerinin görevleri ile ilişkilerinin kesilmesini gerek-
tiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.                
                                        
  Öğretim görevlileri:                            

  Madde 31 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/14 md.)                
  Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca
atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve 
uzmanlık isteyen konularının eğitim - öğretim ve uygulamaları için, kendi uzman-
lık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tananmış kişiler, süreli veya ders  
saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim  
kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölüm-
lerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi,
öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro
şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilir-
ler. Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile ata- 
nabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bu- 
lunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden  
atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunla- 
rın yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konser-
vatuvarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim gö- 
revlisi atanabilir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Okutmanlar:                                 

  Madde 32 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/15 md.)                
  Okutmanlar, ilgili kurumların görüşü alınarak fakültelerde ve fakülteye bağ-
lı birimlerde dekanların, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürün 
önerisi ve rektörün onayı ile süreli veya sürekli olarak atanırlar; atanma süre-
si sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları müm- 
kündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır.                 
                                        
             Öğretim Yardımcıları (1)               
  Araştırma görevlileri, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacıları: 

  Madde 33 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/16 md.)                
  a) (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/3 md.) Araştırma görevlileri,yükseköğretim 
kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili 
organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar 
ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, 
enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün 
onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar;   
atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.            
  Lisans üstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görev- 
lileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve  
diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.              
  (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/23 md.;İptal:ana.Mah'nin 5/2/1992 tarih ve  
E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme:18/5/1994-KHK-527/16 md.)
Lisansüstü eğitim - öğretim için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlileri 
hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz. Bu gibilerin öğre-
nim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bu- 
lundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel tertipden
ödenir. Lisansüstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görev-
lileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin biryılı aşan süreleri ile
şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendi-
lerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü 
ödemelerin kanuni kesintilerin sonra kalan net tutarının % 6O'ını kurumlarından 
alırlar. Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere,1416 sayılı Ecnebi Memleketlere 
Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrenci-
lere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır. Burslu gidenlerin aldıkla-
rı burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine
ayrıca ödenir.Bunların okul ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri  
için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır. Kitap ve kırtasiye bedelleri ile  
diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül ayla- 
rında iki eşit taksitte ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek veri- 
lir.                                      
  b) Uzmanlar, öğretimle doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ilgili olan,  
özel bilgi veya uzmanlığa ihtiyaç gösteren bir işle laboratuvarlarda, kitaplık- 
larda, atölyelerde ve diğer uygulama alanlarında görevlendirilen öğretim yar-  
dımcılarıdır.                                  
  c) Çeviriciler, sözlü veya yazılı çeviri işlerinde çalıştırılan öğretim   
yardımcılarıdır.                                
  d) Eğitim - öğretim planlamacıları, yükseköğretim kurumlarında eğitim - öğ- 
retimin planlanmasıyla görevli öğretim yardımcılarıdır.             
  e) Uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarının atanmaları veya  
sözleşme ile görevlendirilmeleri; ilgili yönetim kurullarının görüşleri alına- 
rak fakültelerde ve fakülteye bağlı birimlerde dekanın, rektörlüğe bağlı ensti- 
tü veya yüksekokullarda müdürlerin, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanla- 
rının önerisi ve rektörün onayı ile en çok iki yıl için yapılır. Atama süresi  
sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkün- 
dür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Üçüncü defa atanmadan sonra sürekli 
olarak atanabilirler.                              
---------------------                              
(1) Bu başlık 17/8/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile ek-  
  lenmiştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancı uyruklu öğretim elemanları:                     

  Madde 34 - Yükseköğretim kurumlarında,sözleşme ile görevlendirilecek yaban- 
cı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim 
kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör  
tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı 
öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.           
  (Değişik: 17/8/1983 - 2880/17 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu 
şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu- 
nunun Bakanlar Kurulu kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğre- 
tim Kurulunca İçişleri Bakanlığına bildirilir ve iki ay içinde alınacak olumlu 
görüş neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.          
                                        
  Öğretim elemanı yetiştirme:                         

  Madde 35 - Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kuru- 
lacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında,  
kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihti- 
yaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.              
  (Ek fıkralar: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Öğretim elemanı yetiştirilmesi ama- 
cıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora   
çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca   
geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya  
sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte ken- 
di üniversitelerine dönerler.                          
  Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere 
göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine ge- 
tirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim ku-  
rumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları 
bu hüküm dışındadır.                              
                                        
                ALTINCI BÖLÜM                  
               Çalışma ve Denetim                 
                                        
  Çalışma esasları:                              

  Madde 36 -                                 
  a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/19 md.) Profesör ve doçentler, üniversitede  
devamlı veya kısmi statüde görev yapanlar olarak ikiye ayrılırlar:       
  (1) Üniversitede devamlı statüde görev yapanlar;              
  Bu profesör ve doçentler bütün mesailerini üniversite ile ilgili çalışmala- 
ra hasrederler.                                 
  Bunlar, özel kanunlarla belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak  
üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi 
veya özel başkaca herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar,serbest meslek 
icra edemezler.                                 
  (Değişik üçüncü fıkra: 14/5/1997-4249/1 md.) Devamlı statü ile atanmış olup,
kısmi statüye geçmek isteyen doçentlerde en az beş yıl süre ile devamlı statüde 
çalışmış olmak şartı aranır. Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan  
doçentlerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları halinde kısmi statüye geç- 
meleri için yeniden beş yıl devamlı statüde çalışma şartı aranmaz.       
  Üniversite yönetim kurulunun işbirliğine karar verdiği kamu kuruluşlarında, 
kamu yararına hizmet amacını güden kuruluşların işletmelerinde veya diğer özel 
kuruluşlardaki çalışmaları üniversitede sürdürülmüş sayılır.          
  (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Bu Kurumlardan alınan her türlü ücret- 
ler döner sermayeden pay alan profesör ve doçentin bağlı bulunduğu birimin dö- 
ner sermayesine gelir kaydedilir.                        
  (2) Üniversitede kısmi statüde görev yapanlar;               
  Her defasında iki yıl için atanan bu profesör ve doçentler haftada en az  
yirmi saat üniversitede bulunmak, eğitim - öğretim, uygulama ve araştırmaları  
bölüm başkanının gösterdiği yerde ve onun denetimi altında yapmakla yükümlüdür- 
ler. Bunlar;                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Tazminat, yan ödeme,herhangi bir ek ücret ve döner sermaye gelirlerinden 
ücret ve ödenek alamazlar.                           
  b) (Değişik: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Rektör, dekan,enstitü ve yüksekokul 
müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, bunların yardımcılıklarına seçilemezler.   
Ancak Devlet memurlarının tabi olduğu mesai saatlerine ve süresine tabi olmak  
şartıyla enstitü müdürlüğüne, bölüm, anabilim dalı ve anasanat dalı başkanlık- 
larına seçilebilirler.                             
  c) Bilgi ve görgülerini artırmak ve bilimsel araştırma yapmak üzere,konten- 
janla yurt dışında çalışmalara katıldıklarında, masrafları, Devlet bütçesinden, 
döner sermayeden ve üniversitenin diğer gelir kaynaklarından ödenmez.      
  Kısmi statüde görev yapanların durumları iki yılda bir incelenir ve görev- 
lerine devamlarına ihtiyaç olup olmadığına karar verilir. Görev devamlarında  
yarar görülenlerin görevleri üniversite yönetim kurulunun görüşü ve rektörün  
kararıyla yenilenebilir.                            
  (Değişik cümle: 12/8/1986 - KHK 260/4 md.) Kısmi statüde bulunanlardan de- 
vamlı statüye geçmek isteyenlerin müracaatı o anabilim dalında boş kadro bulun- 
mak şartıyla üniversitenin olumlu görüşü üzerine doğrudan Yükseköğretim Kurulu 
Kararı ile yapılır.                               
  b. Yardımcı doçentler üniversite ve bağlı birimlerinde sadece devamlı sta- 
tüde çalıştırılırlar.                              
  c. Devamlı statüde bulunan öğretim üyeleri ile aylıklı öğretim yardımcıları 
en az Devlet memurları için kabul edilmiş olan haftalık çalışma süresi kadar  
bir süre eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, uygulama ve yönetim görevleriyle  
üniversite organlarınca verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdürler.     
  d. Öğretim üyelerinin haftalık ders yükü en az on saattir. Öğretim Üyeleri- 
nin yaptıkları ve yaptırdıkları uygulama, yönettikleri seminer ve doktora    
çalışmalarının ne ölçüde ders yükünden sayılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafın- 
dan belirlenir.                                 
  e. Üniversite ve bağlı kuruluşlarında, öğretim yardımcılarından kadrolu öğ- 
retim görevlileri ile okutmanlar için haftalık ders yükü oniki saatten az olma- 
mak üzere Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.                
  f. Öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanları, enstitü  
ve yüksekokul müdürleri, dekanlar ve rektörler tarafından izlenir ve denetlenir.
  g. Rektör, dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri için haftalık ders yükü 
zorunluluğu aranmaz. Bunların yardımcıları ile bölüm başkanları için haftalık  
ders yükü yukarıda belirtilen sürenin yarısı kadardır.             
  Üniversitelerin uygulama alanına yardımı:                  

  Madde 37 - Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluş veya kişilerce,üniver- 
site içinde veya hizmetin gerektirdiği yerde, üniversiteler ve bağlı birimler- 
den istenecek, bilimsel görüş proje, araştırma ve benzeri hizmetler ile üniver- 
sitede ve üniversiteye bağlı kurumlarda, hasta muayene ve tedavisi ve bunlarla 
ilgili tahliller ve araştırmalar üniversite yönetim kurulunca kabul edilecek  
esaslara bağlı olmak üzere yapılabilir. Bu hususta alınacak ücretler ilgili   
yükseköğretim kurumunun veya buna bağlı birimin döner sermayesine gelir kayde- 
dilir.                                     
                                        
  Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme: (1)              

  Madde 38 - (Değişik: 29/11/1983 - KHK - 243/46 md.)             
  (Değişik: 29/5/1991 - 3747/4 md.) Öğretim elemanları; ilgili kurumlar ile  
kendisinin isteği, Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi ve rektörün onayı 
ile ihtiyaç duyulan konularda, özlük işlemleri kendi kurumlarınca yürütülmek  
kaydıyla, Bakanlıklarda, Silahlı Kuvvetler ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araş- 
tırma Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Atom                   
---------------------                              
(1) Bu madde başlığı 17/8/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle 
  değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                     
                                        
                                        
  Enerjisi Kurumu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı kamu kuru-  
luşlar ve kamu yararına çalışan kuruluşlar veya gerçek kişiler tarafından kuru- 
lan vakıflar ile kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları ile kamuya yararlı 
dernekler ve bunların iştiraklerinde, araştırma-geliştirme kurumları ve diğer  
kamu kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendi-
rilenler (Adli Tıp Kurumu ile vakıflarca kurulmuş hastahaneler, sağlık merkezle-
ri, sağlık ocakları ve gezici sağlık araçları hariç) döner sermayeden yararlana-
mazlar. Ancak ilgili bulunduğu Yükseköğretim kurumlarındaki aylık ve diğer öde- 
meler ile öteki hakları devam eder.                       
  Yükseköğretim Kurulunun isteği ve ilgili kamu kuruluşunun onayı ile yüksek- 
öğretim kurumları veya birimleri, ilgili adli mercilerin talebi ile adli tıp  
mevzuatı çerçevesinde adli tıp olaylarında ve diğer adli konularda resmi bilir- 
kişi olarak görevlendirilebilirler.                       
  (Değişik: 19/4/1990 - KHK - 422/2 md.; Değiştirilerek kabul: 25/10/1990 -  
3670/11 md.) Bu madde uyarınca görevlendirilen öğretim elemanları kendi ku-   
rumlarından alacakları aylık ve ödeneklerin yanısıra, görevlendirildikleri ku- 
rumda yürüttükleri görev için birinci derecenin dördüncü kademesinde bulunan  
bir genel müdürün aylık ve ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile  
çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek üzere ilgili bakan tarafından tespit   
edilecek miktarı net olarak ikinci görev aylığı şeklinde ayrıca alırlar. Bunlar 
görevlendirildikleri kurumlarca kendilerine bu suretle yapılan ödemeleri döner 
sermayelere yatırmak zorunda değildirler. Bunlara görev yapacakları kurumca bu 
ödeme dışında başkaca bir ödeme yapılmaz.                    
  Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme:                 

  Madde 39 - (Değişik: 9/4/1990 - KHK - 418/25 md.;İptal:Ana.Mah'nin 5/2/1992 
tarih ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 -  
KHK - 527/17 md.)                                
  Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurt içinde ve dışın- 
da kongre, konferans,seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla,bilim ve meslek- 
leri ile ilgili diğer toplantılara katılmalarına,araştırma ve inceleme gezileri 
yapmalarına,araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunmalarına, bir haf- 
taya kadar dekan, enstitü ve yüksek okul müdürleri, onbeş güne kadar rektörler 
izin verebilirler.Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren 
veya araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağ- 
lı birimlerin bütçesinden veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icabeden  
durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı gereklidir.    
  Öğretim elemanları birinci fıkrada ve bu Kanunun 33 üncü maddesinde sayılan 
yurt dışına gönderilme halleri dışında mesleklerine ait hizmetlerde yetiştiril- 
mek, eğitilmek,bilgilerini artırmak veya staj yapmak için Yükseköğretim Kurulu- 
nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca üniversiteler itibariyle bir yılı geçme- 
yecek şekilde her yıl belirlenecek kontenjan ve süreler dahilinde yurt dışına  
gönderilebilecekleri gibi aynı amaçlarla dış burslara dayanılarak da gönderile- 
bilirler. Belirlenen kontenjanların üniversiteye bağlı birimler arasında dağı- 
tımı üniversite yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı,gönderilme ise ilgi- 
li yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı ile olur. Zorunlu hallerde yurt  
dışında kalma süresi ilgili yönetim kurulunun kararı ve rektörün onayı ile ya- 
rısına kadar uzatılabilir. Bunlar hak ve yükümlülükleri bakımından 657 sayılı  
Devlet Memurları Kanununa göre aynı amaçla yurt dışına gönderilenlerin tabi ol- 
dukları hükümlere tabi olurlar. Ancak,bunlara yapılacak ödemenin miktarı Devlet 
memurlarına yapılacak ödemeyi geçmemek üzere üniversite yönetim kurulunca daha 
düşük olarak tespit edilebilir. Öğretim elemanlarından kendilerine yurt dışı  
kuruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar,görev yapacakları sürece Yükseköğre- 
tim Kurulunun belirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun kararı  
ile aylıklı veya aylıksız izinli de sayılabilirler.               
  Gerek birinci fıkraya göre geçici görev yolluğu verilmek suretiyle yurt   
içinde ve yurt dışında bir yere gönderilenler olsun,gerekse ikinci fıkraya göre 
gidiş-dönüş yol yevmiyesi ile gideri ödenmek suretiyle yurt dışına gönderilen- 
ler olsun,bunlara verilecek yolluk,emsali Devlet memuruna verilen yolluğun aynı 
olmak üzere genel hükümler çerçevesinde tespit edilir. Geçici görev yolluğu   
Yükseköğretim Kurumu hesabına gönderilenlere kurum bütçesinden üniversite dı-  
şındaki kurum hesabına gönderilenlere ise ilgili kurumun bütçesinden ödenir.  
  (Ek: 14/5/1997-4249/2 md.) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki 
Yüksek Öğretim Kurumlarından resmi davet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aş-  
mamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak üzere üniversite yönetim kurulunun  
kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurumlararası yardımlaşma:                         

  Madde 40 -                                 
  a. Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile ders vermekle gö- 
revli öğretim yardımcıları bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda hafta- 
lık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birim- 
lerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere 
rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşı- 
lığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yüksek- 
öğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum  
bütçesinden ek ders ücreti ödenir.                       
  b. (Değişik:9/4/1990 - KHK - 418/26 md.;İptal:Ana.Mah'nin 5/2/1992 tarih  
ve E.1990/22,K.1992/6 sayılı Kararı ile;Yeniden düzenleme: 18/5/1994 - KHK -  
527/18 md.) Öğretim üyeleri,ihtiyacı olan üniversitenin isteği ve kendi arzusu 
üzerine ve ilgili yönetim kurullarının görüşü,rektörün önerisi ile Yükseköğre- 
tim Kurulu tarafından,istekte bulunan üniversitenin birimlerinde en az bir eği- 
tim-öğretim yılı için görevlendirilebilirler.Bu şekilde görevlendirilenlerin  
kadroları beş yıl süre ile saklı tutulur. Açık bulunan bir öğretim üyeliği kad- 
rosuna yapılacak atamada adayların niteliklerinde eşitlik olduğu durumlarda ge- 
lişmekte olan bölgelerdeki yükseköğretim kurumlarında toplam en az beş yıl bu  
şekilde veya kadrolu olarak hizmet yapan öğretim üyelerine öncelik verilir.   
  c. Bu kanun kapsamına girmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkila- 
tına bağlı yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacı; bu kurumların  
tercihan bulundukları şehirlerdeki diğer yükseköğretim kurumlarından koordine  
sonucu ismen yapacakları istek üzerine, ilgili rektörlüklerce (a) fıkrasındaki 
esaslara göre karşılanır.                            
  Öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması:                   

  Madde 41 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/22 md.)                
  Yükseköğretim Kurulunca; bu kanun kapsamındaki Devlet yükseköğretim kurum- 
larının, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçları ve bu  
öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi yükseköğretim kurumlarından karşılanacağı,  
öğretim üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir ve ihtiyaçlar karşılan- 
mak üzere ilgili üniversitelere bildirilir. Bu üniversitelerin rektörleri Yük- 
seköğretim Kurulunca ihtiyaç listelerinin kendilerine intikal ettirilmesi tari- 
hinden itibaren en çok iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak üzere hangi öğ- 
retim üyelerini görevlendirdiklerini Yükseköğretim Kuruluna bildirirler. Bu gö- 
revlendirmeler bir yarı yıldan az,dört yarı yıldan fazla olmamak üzere kadrola- 
rı kendi üniversitelerinde kalmak kaydıyla yapılır.               
  Bu madde hükümlerine göre veya 40 ıncı maddenin (b) fıkrası hükmüne göre  
yapılan görevlendirmelerde tebligat,işten ayrılma,mehil müddeti ve işe başlama 
konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.           
  Bu madde veya bu Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre  
yapılan görevlendirmelerde, görevlendirme kararında görev süreleri belirtilir. 
Bunlara özlük hakları kurumlarında devam etmek kaydıyla görev yapacağı kurumun 
bulunduğu yer ve özelliklerine göre o kurum kadrolarında çalışanların yararlan- 
dıkları ödenek ve diğer haklar ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici gö- 
rev yolluğu, görev yapacağı üniversite bütçesinden ödenir.           
  Bu maddede veya bu Kanunun 40 ıncı maddesinin (b) fıkrasında belirtildiği  
şekilde görevlendirildikleri kendilerine tebliğ edilenlerden kanuni süresi   
içinde göreve başlamayanlar istifa etmiş sayılır. Bu şekilde istifa etmiş sayı- 
lanlar, bu hizmeti yerine getirmedikçe herhangi bir yükseköğretim kurumunda ye- 
niden görevlendirilemezler ve diğer kamu kuruluşlarında çalıştırılamazlar.   
  Bilimsel denetim:                              

  Madde 42 - Kurumlariçi Bilimsel Denetim:                  
  a. Öğretim elemanlarının bilimsel yönden denetlenmeleri, onların eğitim -  
öğretim,bilimsel araştırma,yayım,seminer,klinik ve uygulama faaliyetleri üze-  
rinde olur.                                   
                                        
                                        
                                        
  b. Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim - 
öğretim ve araştırma faaliyeti ile,gelecek yıldaki çalışma planını belirten bir 
raporu bağlı bulunduğu dekana sunar. Dekan bu rapora kendi kanaatini de ekleye- 
rek, rektöre gönderir. Rektör rapor ve görüşleri değerlendirerek, gerekli ted- 
birleri alır ve yetersizlik ile ilgili kararlarını Yükseköğretim Kuruluna bil- 
dirir. Enstitü ve yüksekokul müdürü raporunu bağlı olduğu rektör veya dekana  
gönderir.                                    
  c. Her öğretim elemanı, bilimsel araştırmalarının, yayınlarının ve verdiği 
dersleriyle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini, yurt içinde ve  
dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerin birer örneğini, bağlı bulun- 
duğu birim yöneticisinin aracılığıyla rektörlüğe sunmak zorundadır. Yayımlanma- 
yan eserlerin daktilo ile yazılmış birer kopyası verilir. 5846 sayılı Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanununun eser sahibine tanıdığı haklar saklıdır.        
  d. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/23 md.) Öğretim elemanlarının bilimsel yayın- 
ları için üniversitelerde ve Yükseköğretim Kurulunda özel arşiv tutulur.    
                                        
                 YEDİNCİ BÖLÜM                 
               Öğretim ve Öğrenciler               
                                        
  Lisans düzeyinde öğretim:                          

  Madde 43 - Yükseköğretim, harca tabi olup bu kanunda belirlenen amaç ve   
anailkelere göre aşağıdaki şekilde düzenlenir.                 
  a. Yükseköğretim kurumlarında, kuruluş özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre 
yapılan eğitim - öğretim ve buna dayalı olarak verilen diplomalarla ilgili   
esaslar her üniversitece hazırlanacak öğretim ve sınav yönetmeliğinde belirti- 
lir.                                      
  b. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/24 md.) Aynı meslek ve bilim dallarında, eği- 
tim - öğretim yapan üniversitelerde, eğitim - öğretim, metod, kapsam, öğretim  
süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğ- 
renimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayıl- 
ması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine; öğretmen yetiştiren bi- 
rimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirli- 
ği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.                
  c. Yükseköğretim kurumları, örgün, yaygın ve açık öğretim yöntemleri ile  
her türlü eğitim - öğretim yapabilirler.                    
                                        
  Öğretim süresi:                               

  Madde 44 - (Değişik: 10/12/1988 - 3511/1 md.)                
  (Değişik birinci fıkra: 7/6/1995 - 4111/1 md.) Yükseköğretim kurumlarında, 
önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini ta-   
mamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık 
lisans için yedi yıldır. Öğrenciler normal eğitim-öğretim süresi beş yıl olan  
proğramları sekiz yılda, altı yıl olan programları ise dokuz yılda tamamlamak  
zorundadırlar. Ancak, bu süreler sonunda; kayıtlı olduğu öğretim kurumundan   
mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün ders-  
ler için biri bütünleme olmak üzere iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar   
sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarı 
yıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarı 
yıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı);   
Gülhane Askeri Tıp Akademisi öğrencileri hariç, üç veya daha az dersten başa-  
rısız olanlara ise sınırsız, başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara 
girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün   
derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmele- 
ri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişkileri ke-  
silme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan ku-  
rumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledik- 
leri son iki sınıf derslerinden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygu-  
lamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere de-  
vam şartı aranmaz.Açılacak sınavlara, üst                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci,  
sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız 
hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını ödemeye devam eder-
ler, ancak, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 
Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydı ile bu sü- 
relerle kısıtlı değildirler.                          
  (Ek: 6/5/1993 -3908/1 md.;Değişik: 7/6/1995 - 4111/1 md.) Derslere devam yü-
kümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlü-  
lüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri  
için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta  
en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan   
öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını    
tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dahil ara sınıflarda da sene kaybeden   
öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı ve-   
rilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları   
halinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim   
yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu ol-   
dukları tüm dersleri başaranlar, öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder-  
ler, bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süre-   
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından     
hiçbir şekilde yararlanamazlar.                         
  Üniversite senatoları, önlisans ve lisans düzeyi öğretimlerde sürdürülecek 
esasları, devam, ara sınav sayısı ve bunların başarı notuna katkısı, uygulama  
sınav ve bütünleme gibi şartları yönetmeliklerle belirlerler.          
  Lisans öğrenimini tamamlamayanların veya tamamlayamayanların ön lisanas   
diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri Yüksek-  
öğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik esaslarına göre düzenlenir.  
  Yükseköğretime giriş:                            

  Madde 45 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/26 md.)                
  a. Öğrenciler Devlet Yükseköğretim Kurumlarına,esasları Yükseköğretim Kuru- 
lu tarafından tespit edilen sınavla girerler. Sonuçların değerlendirilmesinde  
adayların ortaöğretimdeki başarıları dikkate alınır. Ortaöğretim kurumlarını  
birincilikle bitiren adaylar kendileri için yükseköğretim kurumlarında ayrıla- 
cak kontenjanlara, tercih ve puanları gözönünde tutularak yerleştirilir.    
  Yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçiminde, adayların ortaöğretim süresin- 
deki başarıları Yükseköğretim Kurulunun uygun göreceği şekilde Öğrenci Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi tarafından geliştirilecek bir yöntemle ek bir puan olarak  
tespit edilir ve yükseköğretim kurumlarına giriş sınav puanlarına eklenir.   
  Bir mesleğe yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları, Yükseköğretim 
Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir yükseköğretim kurumuna girerken, 
başarı notları ayrıca tespit edilecek bir katsayı ile çarpılmak suretiyle    
değerlendirilerek giriş sınavı puanlarına eklenir.               
  b. Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen esaslara göre belli sanat dallarında 
üstün kabiliyetli olduğu tespit edilen öğrenciler, ilgili dalda eğitim yapmak  
kaydıyla yine bu esaslar içerisinde belirlenecek özel yöntemlerle yükseköğretim 
kurumlarına alınabilirler.                           
  c. (Mülga : 29/5/1991 - 3747/5 md.)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cari Hizmet Maliyeti (1)                          

  Madde 46 - (Değişik: 19/11/1992 - 3843/16 md.)               
  Yükseköğretim kurumlarında cari hizmet ödenekleri, öğrenci başına olmak   
üzere belirlenir. Öğrenci başına düşen cari hizmet ödeneği, öğrenim dallarının 
nitelikleri ve süreleri ile yükseköğretim kurumlarının özellikleri göz önünde  
tutularak Yükseköğretim Kurulunca farklı miktarlarda tespit edilir. Bu     
miktarın her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısmı Devletçe karşılanır   
ve öğrenci adına ilgili yükseköğretim kurumu bütçesine ödenek olarak kaydolunur.
Geri kalın kısmı öğrenci tarafından ödenir. Devletçe karşılanacak kısım cari  
hizmet maliyetlerinin yarısından az olamaz.                   
  Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak ödemelerin miktar ve bölgelere    
göre oranları, yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak ücretlerin miktarı ile  
uygulamaya ilişkin esas ve usuller her yıl Bakanlar Kurulunca en geç Temmuz   
ayı içerisinde belirlenir.                           
  Öğrenci tarafından ödenecek miktar, istekleri halinde ödeme güçlüğü olan  
öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilebilir. 
  Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere,   
2 yıllık önlisans ve 4,5,6 aylık lisans öğreniminden bu süreler sonunda mezun  
olamayan öğrencilere Devlet katkısı ödenmesine devam olunur. Öğrenci katkısı  
birinci yıl için % 50, müteakip yıllar için % 100 fazlasıyla alınır. Lisans   
düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler için öğrenci katkısı    
% 100 fazlasıyla alınır. Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan    
öğrenciler için öğrenci katkısı % 100 fazlasıyla alınır.            
  Öğrenci katkısını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.      
  Cari hizmet maliyetine öğrenci katkısı ve öğrenci sosyal tesis ve      
faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile yükseköğretim kurumlarınca önceki   
yıllarda bastırılan ders kitapları ve teksirlerinin satışından elde edilen   
gelirler, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü adına milli bankalardan  
birinde açılacak hesaba yatırılır. Bu miktarlar rektörlükçe en geç ilgili    
ayın sonuna kadar Bütçe Dairesi Başkanlığı hesabına bir yandan gelir, diğer   
yandan özel ödenek kaydolunmak üzere aktarılır. Aktarılan bu miktarlar     
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca özel ödenek kaydedilir. Kaydolunan ödenekler,   
başta öğrencilerin beşlenme, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetleri  
olmak üzere, üniversitenin cari, kalkınma plan ve programlarına uygun      
yatırım, transfer ve öğrencilerin kısmi zamanlı olarak geçici işlerde      
çalıştırılmasına ilişkin giderlerinde kullanılır. Kullanım ve harcamaya     
ilişkin esas ve usüller Maliye ve Gümrük Bakanlığının görüşü alınarak      
Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.                       
  Bu hesabın sarfı, muhasebesi ve denetimi döner sermaye mevzuatına tabi   
olup, işlemleri üniversitece görevlendirilecek sayman tarafından yürütülür.   
  Bu ödeneklerin harcanmayan kısmı ertesi yılın bütçesine devren gelir ve   
ödenek kaydolunur.                               
  Zamanında ödenmeyen kredi borçları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil  
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil edilerek     
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ödenir.                 
  Sosyal hizmetler:                              

  Madde 47 - Faaliyetlerin Düzenlenmesi:                   
  a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/28 md.) Yükseköğretim kurumları,Yükseköğretim 
Kurulunun yapacağı plan ve programlar uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağ- 
lığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını de- 
ğerlendirme                                   
--------------------------                           
(1) a) Bu madde başlığı, 19/11/1992 tarih ve 3843 sayılı Kanunun 16 ncı     
    maddesiyle değiştirilmiş olup, metne işlenmiştir.            
  b) Bu maddede sözü edilen katkı payı esasları;12/8/1997 tarih ve 23078 sa- 
    yılı R.G.'de yayımlanan 5/8/1997 tarih ve 97/9743 sayılı Bakanlar Ku-  
    rulu Kararı ile yeniden tespit edilmiştir. Ayrıca, 21/5/1997 tarih ve  
    22995 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 18/3/1997 tarih ve 97/9293 sayılı
    Bakanlar Kurulu Kararı ile sözkonusu esaslara bazı yüksekokullar eklen- 
    miştir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla bütçe imkanları        
nispetinde okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, mediko - sosyal merkez- 
leri, öğrenci kantin ve lokantaları açmak,toplantı,sinema ve tiyatro salonları, 
spor salon ve sahaları,kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi 
şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidirler.      
  b. Yükseköğretim kurumları, özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak 
mezunlarına iş bulmakta yardımcı olurlar.                    
  c. Üniversiteler rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri kurar, öğrenci- 
lerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışır.            
  d. Kamu kuruluşları adına, Üniversitelerde okuyacak öğrencilere bu kuruluş- 
larca verilecek bursların bilim dallarına dağılımı ve sayısı,insangücü ihtiyacı 
ve öğretim elemanı yetiştirilmesi bakımından, devlet kalkınma planları ilke ve 
hedeflerine göre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilir. Burslu öğrencile- 
rin harçları ile laboratuvar, sınav ve diploma masrafları burs kapsamına girer. 
  Ders kitapları ve teksirlerin basılması:                  

  Madde 48 - Üniversitelerde ders kitapları ve teksirleri ilgili üniversite  
tarafından basılır veya bastırılır ve öğrencilere maliyetlerini aşmayacak fi-  
yatla satılır. Ders aracı olarak kullanılan kitap ve teksirleri öğretim eleman- 
ları kendi hesaplarına bastıramazlar. Ancak, başvurdukları eğitim - öğretim   
yılı içinde bastırılamıyacağı, kurumun yönetim kurulunca yazılı olarak bildiri- 
len kitapları kendilerinin bastırma hakları saklıdır.              
                                        
(Dikkat: Devamı 5373 üncü sayfadadır.)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar ve  
ödenecek telif hakları Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.           
                                        
  Yabancı dil hazırlık eğitim - öğretimi:                   

  Madde 49 - Eğitim - öğretimini kısmen veya tamamen bir yabancı dilden yapan 
Yükseköğretim Kurumları, kaydını yaptıran öğrencileri, öğrenimde kullanılacak  
yabancı dilde bir yeterlilik sınavına tabi tutarlar. Yetersiz bulunan öğrenci- 
ler için esasları Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek, bir yıla kadar süre- 
li, bir yabancı dil hazırlık öğrenimi uygulanır. Bu lisan öğreniminde başarılı 
olamayan öğrencilerin bu yükseköğretim kurumu ile ilişkileri kesilir.      
  Normal öğrenimin devamı süresince öğrencilerin yabancı dil bilgilerinin ge- 
liştirilmesi için öğretim kurumlarınca gerekli önlemler devamlı şekilde alınır. 
                                        
  Lisans üstü öğretim:                            

  Madde 50 - Usul ve şartları;                        
  a. Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında   
yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yüksek- 
öğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurul- 
ca tespit edilecek esaslara göre seçilirler.                  
  b. Yükseköğretim kurumları,lisans üstü öğretim konusundaki istekleri karşı- 
lamak üzere gerekli planlamayı yapar ve önlemleri alır.             
  c. (Mülga: 1/8/1996-4160/5 md.)                       
  d) Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek  
burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere  
öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.           
  e. Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tes- 
pitinde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin 
aylık ve ödenekleri gözönünde tutulur.                     
                                        
                                        
                SEKİZİNCİ BÖLÜM                 
             Memurlar ve Diğer Görevliler              
                                        
  Yönetim örgütleri:                             

  Madde 51 -                                 
  a. Yükseköğretim üst kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, 
merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıl- 
dığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile  
büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- 
na tabi memurlar ve diğer görevliler bulunur.                  
  Daire başkanlıkları ve müdürlükler üst kuruluşlarda kurulların, üniversite- 
lerde yönetim kurulunun kararı ile genel hükümlere göre kurulur.        
  b. Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fa- 
külte sekreteri,enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne 
bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç   
hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür 
ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya mü- 
dürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili sekreterce yapılır.        
  c. Genel sekreter ve sekreterler oy hakkı olmaksızın bağlı bulundukları ku- 
rumun kurullarında raportörlük yaparlar.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Atamalar:                                  

  Madde 52 - Atama esasları:                         
  a. (Değişik: 17/8/1983 - 2880/29 md.) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 
Başkanı, Genel Sekreter ile daire başkanları, müdürler, hukuk müşavirleri ve uz-
manlar, yükseköğretim üst kuruluşlarında ilgili kuruluşların görüşü alınarak  
Yükseköğretim Üst Kuruluşunun Başkanı; üniversitelerde ise yönetim kurulunun  
görüşü alınarak rektör tarafından atanır. Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekre- 
terinin atanması, ilgili dekan ve müdürün önerisi üzerine rektör tarafından  
yapılır.                                    
  b. Üst kuruluşların ve üniversitelerin genel sekreterlerinin üniversite li- 
sans diplomasına,fakülte sekreterleri ile enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin 
yükseköğretim diplomasına sahip olmaları şarttır.                
  c. Memurların atanmaları; fakültelerde ve bağlı kuruluşlarda dekanların,  
rektörlüğe bağlı kuruluşlarda ilgili müdürlerin, yükseköğretim üst kuruluşla-  
rında ve üniversite merkez örgütünde genel sekreterin önerisi üzerine kadro   
esas alınmak üzere başkan veya rektör tarafından yapılır.            
  d. Yardımcı hizmetler sınıfı personeli, yükseköğretim üst kuruluşlarında,  
rektörlükte ve rektörlüğe bağlı kuruluşlarda genel sekreterin önerisi üzerine  
başkan veya rektör, fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda fakülte sek- 
reterinin önerisi üzerine dekanlar,enstitü ve yüksekokullarda sekreterin öneri- 
si üzerine müdür tarafından atanırlar.                     
  e. Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin, yönetim personeli  
için aylıklı veya sözleşmeli kadroları,yükseköğretim üst kuruluşlarında başkan, 
üniversitelerde ise rektör tarafından tespit edilir ve ilgili makamlara öneri- 
lir.                                      
  f. Yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversitelerde görevli memur ve diğer 
görevliler, üst kuruluşlarda genel sekreterlerin, üniversitelerde rektörlerin  
istek ve önerisi üzerine diğer kamu kuruluşlarına veya Yükseköğretim Kurulu   
Başkanı tarafından yükseköğretim üst kuruluşları veya yükseköğretim kurumları  
arasında atanabilirler.                             
                                        
                                        
                DOKUZUNCU BÖLÜM                 
              Disiplin ve Ceza İşleri               
                                        
  Genel esaslar:                               

  Madde 53 -                                 
  a. Yükseköğretim Kurul Başkanı Yükseköğretim Kurulu ile üniversite rektör- 
lerinin, rektör üniversitenin, dekan fakültenin,enstitü ve yüksekokul müdürleri 
enstitü ve yüksekokulların, bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de  
sekreterlik personelinin disiplin amirleridir. Üniversite ve bağlı birimlerinin 
yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yaparlar. Disiplin 
kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı 
doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde de yardımcı doçentler  
disiplin kurullarına alınmazlar.                        
  b. Öğretim elemanları,memur ve diğer personelin disiplin işlemleri,disiplin 
amirlerinin yetkileri, devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslara göre Yük- 
seköğretim Kurulunca düzenlenir.                        
  c. (Değişik: 14/4/1982 - 2653/3 md.) Ceza soruşturması usulü:        
  Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları 
yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanlarının ve bu kuruluş ve  
kurumların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri do- 
layısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır:                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (1) İlk soruşturma:                             
  Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim   
Bakanının başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teş- 
kil edilecek en az üç kişilik bir kurulca, diğerleri için, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri  
uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.                  
  Öğretim elemanlarından soruşturmacı tayin edilmesi halinde, bunların, hak- 
kında soruşturma yapılacak öğretim elemanının akademik unvanına veya daha üst  
akademik unvana sahip olmaları şarttır.                     
  (2) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına;                 
  a) Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kuru- 
lu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştayın 2 nci Dairesi,             
  b) Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekre- 
terleri hakkında, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik  
kurul,                                     
  c) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri,fakül- 
te dekanları ve dekan yardımcıları,enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcı- 
ları ile üniversite genel sekreterleri hakkında,rektörün başkanlığında rektörce 
görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,       
  d) Öğretim elemanları, fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında 
üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,   
  e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında, mahal iti- 
bariyle yetkili il idare kurulu,                        
  Karar verir.                                
  f) Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yönetim kurullarınca oluşturulacak  
kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler.   
Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.               
  (3) Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tamsa- 
yısı ile toplanır. Kurullara ilk soruşturmayı yapmış olan üyeler ile haklarında 
karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksanlar yedek üyelerle tamamlanır. Diğer 
hususlarda bu Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır.           
  (4) Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyele- 
ri hakkında Danıştayın 2 nci Dairesinde verilen lüzum-u muhakeme kararına iti- 
raz ile men-i muhakeme kararlarının kendiliğinden incelenmesi Danıştayın İdari 
İşler Kuruluna aittir. Diğer kurullarca verilen lüzum-u muhakeme kararına ilgi- 
lilerce yapılacak itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay  
2 nci Dairesince incelenerek karara bağlanır. Lüzum-u muhakemesi kesinleşen   
Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin   
yargılanması Yargıtay ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza Genel Kuru- 
luna, diğer görevlilerin yargılanmaları suçun işlendiği yer adliye mahkemeleri- 
ne aittir.                                   
  (5) Değişik statüdeki kişilerin birlikte suç işlemeleri halinde soruşturma 
usulü ve yetkili yargılama mercii görev itibariyle üst dereceliye göre tayin  
olunur.                                     
  (6) Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektörlerin 1609 sayılı Bazı Cürümler- 
den Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun 
kapsamına giren suçlarından dolayı yapılacak ceza soruşturmasında yukarıda be- 
lirtilen ceza kovuşturması usulü tatbik edilir. Bunlar dışında kalan tüm görev- 
liler için 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında  
Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun hükümleri uygulanır.            
  1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve 
Muhakeme Usulüne Dair Kanun kapsamına giren suçlarından dolayı kanuni kovuştur- 
ma için gereken izin, Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denet-   
*                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
leme Kurulu Başkan ve üyeleri ve bu kuruluşların memurları (Üniversitelerarası 
Kurul memurları dahil) hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanından, üniversite  
yöneticileri ve öğretim elemanları ile memurlar hakkında üniversite rektörle-  
rinden alınır.                                 
  (7) İdeolojik amaçlarla Anayasada yer alan temel hak ve hürriyetleri,devle- 
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mez- 
hep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan 
kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar, öğrenme ve öğ- 
retme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün,  
huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme,bunları teşvik ve tah- 
rik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren  
suçüstü hallerinde,yukarıda yazılı usuller uygulanmaz; bu hallerde kovuşturmayı 
Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar.                       
  (8) Bu Kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhake- 
matı Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.                    
                                        
  Öğrencilerin disiplin işleri:                        

  Madde 54 - Soruşturma, yetkiler ve cezalar:                 
  a. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği  
sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan,öğrenme ve öğretme hürriye- 
tini, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükün, huzur 
ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan,  
bunları teşvik ve tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine 
veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik 
veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrenci- 
lere; eylem başka bir suçu oluştursa bile ayrıca uyarma, kınama, bir haftadan  
bir aya kadar veya bir veya iki yarıyıl için kurumdan uzaklaştırma veya yüksek- 
öğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.                  
  b. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin 
işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan  
gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevketmeye ilgili fakülte dekanı, 
enstitü veya yüksekokul müdürü yetkilidir.                   
  c. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruştur- 
ma engeç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.                   
  d. Hakkında kovuşturma yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı savunma hakkı  
verilir. Tanınan süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş  
sayılır.                                    
  e. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir. Durum,öğrenciye 
burs veya kredi veren kuruluşa ve Yükseköğretim Kuruluna duyurulur. Yükseköğre- 
tim kurumundan çıkarma kararlarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim  
kuruluna itiraz edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir.  
  f. Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye, bağlı 
bulunduğu öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir.        
  g. Yükseköğretim kurumundan çıkarma kararı bütün yükseköğretim kurumlarına, 
Yükseköğretim Kurulu, emniyet makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildiri- 
lir. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha her- 
hangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınamazlar.               
                                      *  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 ONUNCU BÖLÜM                  
                 Mali Hükümler                 
                                        
  Gelir kaynakları:                              

  Madde 55 - Yükseköğretim üst kuruluşları,yükseköğretim kurumları ve bunlara 
bağlı birimlerin gelir kaynakları;                       
  a. Her yıl bütçeye konulacak ödenekler,                   
  b. Kurumlarca yapılacak yardımlar,                     
  c. Alınacak harç ve ücretler,                        
  d. Yayın ve satış gelirleri,                        
  e. Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,                 
  f. Döner sermaye işletmelerinden elde edilecek karlar,           
  g. Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirlerdir.                
  Mali kolaylıklar:                              

  Madde 56 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/30 md.)                
  İşlem ve usuller:                              
  a) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı 
kuruluşlara yapılacak her türlü bağış ve vasiyetler, vergi, resim, damga resmi 
ve harçlardan muaftır. Bağış ve vasiyetlerin kullanılmasında, bağış ve vasiyet 
yapanların koydukları ve kanunlara göre geçerli sayılan kayıtlara ve şartlara  
uyulur.                                     
  b) (Değişik: 3/4/1991 - 3708/3 md.) Üniversiteler ve yüksek teknoloji ens- 
titüleri genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyet- 
ler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanırlar.        
  Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve yük- 
sek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirile- 
cek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir.                 
  b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yükseköğretim kurum- 
larına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi 
kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve ku- 
rum kazancından indirilir.                           
  c) Yükseköğretim üst kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı 
kuruluşlar ve birimler tarafından eğitim - öğretim ve araştırma amacı ile yurt 
içinde bulunmamak veya üretimi yapılmamak kaydıyla ithal edilen makine, alet,  
cihaz,ecza, malzeme ve yayınlar ile bağış yoluyla yurt dışından gelen aynı cins 
malzemeler, gümrük vergisi ile buna bağlı vergi, resim ve harçlar dahil olmak  
üzere her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. (1)             
  d) Birmilyon liraya kadar (birmilyon lira dahil) bir hakkın veya menfaatin 
terkinini gerektiren, maddi veya hukuki nedenlerle kovuşturulmasında yüksek   
mahkeme ve mercilerde incelenmesini istemekte yarar bulunmayan, açılacak veya  
açılmış olan dava, icra ve benzeri takiplerden vazgeçilmesine veya uygun ödeme 
kararı koymaya rektör ve üst kuruluşların başkanları; birmilyon liradan fazlası 
için üst kuruluşlarda başkanın, üniversitelerde rektörün önerisi ve Sayıştay  
Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı karar verir.           
  e) Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul, konservatuvar,meslek yüksek- 
okulları ile bunlara bağlı kuruluşlar ve birimler tarafından yapılan bilimsel, 
teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektireceği her türlü giderler  
hakkında, 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
  f) Yükseköğretim üst kuruluşlarının ve üniversitelerin inşaat, makine ve  
teçhizatı ile ilgili işlerle bunların bakım ve onarımlarında 1050 sayılı Muha- 
sebei                                      
------------------------                            
(1) İthalde alınan her türlü vergi, resim ve harç muafiyeti hükümleri, 6/5/1986 
  tarih ve 3283 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 
KANUNLAR, MAYIS 1991 (Ek -8)                          
                                        
                                        
                                        
Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale 
Kanunu hükümleri uygulanmaz.                          
  g) Bir üniversite bütçesindeki ödenekleri, diğer bir üniversite bütçesine  
aktarmaya, ilgili rektörün görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine  
Maliye Bakanı yetkilidir.                            
  İta amirliği, mali denetim:                         

  Madde 57 - Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının   
bütçeleri, genel ve katma bütçelerin bağlı bulunduğu esaslara uygun olarak ha- 
zırlanır, yürürlüğe konur ve denetlenir.                    
  İta amiri, üst kuruluşlarda başkan, üniversitelerde rektördür. Bu yetki uy- 
gun görülen ölçüde gerektiğinde yardımcılara, dekanlara, enstitü ve yüksekokul 
müdürlerine, üst kuruluşlara bağlı birim başkanlarına ve üst kuruluş ve üniver- 
site genel sekreterlerine devredilebilir.                    
  Döner sermaye ve araştırma fonu:                      

  Madde 58 - (Değişik: 17/8/1983 - 2880/31 md.)                
  a) Döner Sermaye:                              
  Üst kuruluşlarda,ilgili kurulların önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı 
ile; üniversitelerde ve bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatu- 
var, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinde ilgili yöne- 
tim kurulunun önerisi, rektörün olumlu görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı 
ile döner sermaye işletmeleri kurulabilir. Verilecek ilk sermayenin miktarı   
bütçede gösterilir ve kendi gelirleri ile, yükseköğretim üst kuruluşlarında   
Yükseköğretim Kurulunun kararı ile; üniversitelerde ise ilgili yönetim kurulu- 
nun önerisi ve rektörün onayı ile artırılabilir.                
  Döner sermaye işletmelerinin faaliyet alanları, sermaye limitleri, işletme 
ile ilgili yönetim işlerinin yürütülmesi esasları ve muhasebe usulleri, Maliye 
Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle Yükseköğretim Kurulunun tespit   
edeceği esaslara göre ilgili kurumun veya birimin döner sermaye yönetmeliğinde 
belirtilir.                                   
  Kurulacak döner sermaye işletmeleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 
sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhale kanunlarına tabi değildir. Döner sermayeden 
elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir ertesi yılın döner sermaye  
gelirine eklenir. Mali yılın bitiminden başlayarak dört ay içinde hazırlanacak 
bilanço ve ekleri ile bütün gelir ve gider belgeleri denetim için Sayıştay'a  
birer örneği de aynı süre içinde Maliye Bakanlığına verilir.          
  (Değişik:27/6/1989 - KHK - 375/16 md.) Her eğitim - öğretim, araştırma veya 
uygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıyla topla- 
nan döner sermaye gelirlerinin en az yüzde otuzu o kuruluş veya birimin araç,  
gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarına ayrılır, kalan kısmı ise üniversite yö- 
netim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğu üniversite- 
nin araştırma fonu ile döner sermayenin bağlı bulunduğu birimde görevli öğretim 
elemanları ve aynı birimde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  
personel arasında paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulca 
önerilerek Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen teknik ve sanatla ilgili birim- 
lerde görevli öğretim elemanlarına döner sermayeden bir yılda ayrılacak payın  
toplamı bunların bir yılda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme,öde- 
nek ve her türlü tazminat toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları için 
bir katını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için ise % 50'  
sini geçemez. Şu kadar ki,öğretim üyelerinin mesai saati dışında döner sermaye- 
ye yaptıkları katkılardan dolayı alacakları pay iki kat kıyaslamasında nazara  
alınmaz.                                    
  b) Araştırma Fonu:                             
  (Değişik:27/6/1989 - KHK - 375/16 md.) Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu 
kararı ile rektörlüğe bağlı o üniversitede mevcut tüm döner sermayelerin gelir- 
lerinden araştırma fonu kurulabilir. Bu fonun gelirleri şunlardır:       
  (1) Yukarıdaki esaslara göre her yıl döner sermayeden aktarılacak meblağ,  
                                        
                                        
                                        
  (2) Öğretim üyelerinin dolaylı veya doğrudan katkısı olmadan elde edilen  
döner sermaye gelirlerinin tamamı,                       
  (3) Üniversite bütçesine konulan araştırma ödenekleri,           
  (4) Yıl sonunda Fondan artan meblağ,                    
  (5) Yapılacak bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.             
  Fonun kullanımı ve yönetimi ile ilgili esaslar, Yükseköğretim Kurulunca   
tespit edilir. Fonun muhasebe usulleri ve diğer mali hususlarda, Yükseköğretim 
Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Fonu usul ve esasları uygulanır.      
                                        
                ONBİRİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Siyasi partilere üyelik ve görev alma: (1)                 

  Madde 59 - (Değişik: 2/7/1997 - 4278/1 md.) Yükseköğretim kurumlarının öğ- 
retim elemanları, siyasi partilere üye olabilirler; yükseköğretim kurumlarındaki
görevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi 
partilerin merkez organları ile onlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde 
görev alabilirler. Şu kadar ki, bu durumdaki öğretim elemanları, Yükseköğretim 
Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi, rektör, dekan, enstitü ve yük- 
sekokul müdürü ve bölüm başkanı olamazlar, onların yardımcılıklarına seçilemez- 
ler.                                      
  Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, siyasi partilere üye olabilirler.  
  Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim  
kurumları içinde parti faaliyetinde bulunamaz ve parti propagandası yapamazlar. 
  Kurumlara dönüş: (2)                            

  Madde 60 -                                 
  a. (Değişik: 1/11/1990 - 3676/1 md.) Bir süre öğretim üyesi olarak çalış-  
tıktan sonra Bakanlar Kuruluna veya Yasama Organı Üyeliğine seçilenler, bu gö- 
revlerde geçirdikleri süreler hesaba katılmak ve buna göre aylık dereceleri   
yükseltilmek, meslek unvan ve sıfatlarını kazanma ile ilgili hükümler saklı   
kalmak şartıyla başvurmaları halinde bu Kanun hükümlerine göre ayrıldıkları   
yükseköğretim kurumuna kadro koşulu aranmaksızın dönerler.           
  b. (Değişik: 1/11/1990 - 3676/1 md.) Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme  
veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle 
kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri 
çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurum- 
larına dönebilirler.                              
  c. (Ek: 14/4/1982 - 2653/5 md.) Yükseköğretim Kurulu veya Yükseköğretim   
Denetleme Kurulu Başkan ve üyeliklerine, rektör ve dekanlıklara yükseköğretim  
kurumları ile bir kamu görevinde iken seçilenlerden, süresinin tamamlayarak ye- 
niden seçilmemeleri sebebiyle ayrılanların,bu görevlerinde geçirdikleri süreler 
hesaba katılmak ve buna göre aylık ve dereceleri yükseltilmek suretiyle meslek, 
unvan ve sıfatları dikkate alınarak ayrıldıkları tarihten itibaren kendi kurum- 
larına boş kadro koşulu aranmaksızın dönüşleri yapılır.             
  Oylama:                                   

  Madde 61 - Bu kanunda sözü geçen juri ve kurullarda, her üye oyunu kabul  
veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.         
  Yükseköğretim Kurulu dışında yer alan kurulların toplantı nisabı kurul üye 
tamsayısının yarıdan fazlasıdır.                        
  Bütün kurullarda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alı-  
nır.                                      
  Üçüncü turda salt çoğunluğun sağlanamadığı hallerde dördüncü turda oy çok- 
luğu esası uygulanır.                              
  Özlük hakları:                               

  Madde 62 - Üniversite öğretim elemanları ve üst kuruluşlar ile üniversite- 
lerdeki memur ve diğer görevlilerin özlük hakları için bu kanun, bu kanunda   
belir-                                     
-------------------------                            
(1) Madde başlığı 2/7/1997 tarih ve 4278 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değiş-
  tirilmiş ve metne işlenmiştir.                       
(2) Madde başlığı 14/4/1982 tarih ve 2653 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle de- 
  ğiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
tilmeyen hususlar için Üniversite Personel Kanunu, Üniversite Personel Kanunun- 
da bulunmayan hususlar için ise genel hükümler uygulanır.            
                                        
  Siciller:                                  

  Madde 63 - Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarda görev  
alan öğretim elemanlarının, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri 
genel hükümlere ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanacak yönetmelik   
esaslarına göre tutulur. Her türlü atama, yükselme,akademik unvanların kazanıl- 
ması ve diğer özlük işlemlerinde bu siciller esas alınır.            
                                        
  İzinler:                                  

  Madde 64 - Öğretim elemanları yıllık izinlerini, normal olarak,öğrenime ara 
verilen zamanlarda kullanırlar. Bunların diğer izinleri ile Yükseköğretim üst  
kuruluşları personelinin ve yükseköğretim kurumları memurlarının izin işleri  
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yürütülür.         
  Rektör, iznini Yükseköğretim Kurul Başkanından, diğer yöneticiler ise bir  
üst makamdan alırlar.                              
  Yükseköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarda görevli bütün personel bağlı 
olduğu ilk disiplin amirinin izniyle görevi başından ayrılabilir.        
                                        
  Yönetmelikler:                               

  Madde 65 -                                 
  a. Aşağıdaki hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetme- 
liklerle düzenlenir:                              
  (1) Yükseköğretim Kurulunun teşkilatı, çalışma usulleri, üyelerinin seçimi 
ve yetkisinde olan seçim ve atamalarla ilgili hususlar,             
  (2) Yükseköğretim Denetleme Kurulunun kuruluş ve işleyişi,denetleme usul ve 
esasları ile ilgili hususlar,                          
  (3) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin kuruluşu, işleyişi, görevleri, 
öğrenci seçme ve yerleştirme esasları ve öğrenci adaylarından alınacak kayıt ve 
sınav ücretleri ve bu ücretlerle oluşacak fonun kullanılması ile ilgili esas-  
lar,                                      
  (4) Bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçentlik,  
doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri,           
  (5) Öğretim elemanlarının yetiştirilme esasları,              
  (6) Haftalık ders yükü çalışma esasları,                  
  (7) Yabancı uyruklu öğrencilerin harçları ile harçlar konusuna ilişkin uy- 
gulama esasları,                                
  (8) Ders kitaplarının ve teksirlerinin bastırılmasında uygulanacak esaslar 
ve ödenecek telif hakları ile ilgili hususlar,                 
  (9) Öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin disiplin  
işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri ve disiplin kurullarının teşkili ve  
çalışması ile ilgili hususlar,                         
  (10) Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı kuruluş ve birimler tarafın- 
dan yapılacak bilimsel, teknik inceleme ve araştırma ile yayımların gerektire- 
ceği her türlü giderlere ve üniversitelerin inşaat, makine ve teçhizatı ile il- 
gili işlerle bunların bakım ve onarımlarına uygulanacak esaslar,        
  (11) Öğretim elemanları; memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri 
ile ilgili hususlar,                              
  (12) (Değişik: 17/8/1983 - 2880/33 md.) Vakıflarca kurulacak yükseköğretim 
kurumlarının eğitim ve öğretim alanları gözönünde tutularak gerekli yapı ve te- 
sisler, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve diğer akademik konular,    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (13) (Ek: 17/8/1983-2880/33 md.) Görevlendirme ve nakli ile ilgili eseslar 
ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar.              
  b. Aşağıdaki hususlar Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılacak yönet-
meliklerle düzenlenir:                             
  (1) Lisansüstü öğretim esasları,                      
  (2) Bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer akademik hususlar.       
  Yürürlükten kaldırılan kanun ve hükümler:                  

  Madde 66 - 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu tümü ile, aşağıdaki kanunların 
ve Yükseköğretim Kurumları ile ilgili diğer kanunların bu kanuna aykırı hüküm- 
leri yürürlükten kaldırılmıştır.                        
  4619 sayılı İstanbul Teknik Üniversitesi Hakkında Kanun ile ek ve değişik- 
likleri,                                    
  6594 sayılı Karadeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da Bir Üniversite 
Kurulması Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,               
  6595 sayılı Ege Üniversitesi adıyla İzmir'de Bir Üniversite Kurulması Hak- 
kında Kanun ile ek ve değişiklikleri,                      
  6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri,      
  7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 
  892 sayılı Hacettepe Üniversitesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve deği-
şiklikleri,                                   
  1785 sayılı Diyarbakır üniversitesi Kuruluş Kanunu,             
  1786 sayılı Çukurova üniversitesi Kuruluş Kanunu,              
  1787 sayılı Anadolu Üniversitesi Kuruluş Kanunu,              
  1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kuruluş Kanunu,             
  1872 sayılı İnonü Üniversitesi Kuruluş Kanunu,               
  1873 sayılı Dört Üniversite Kurulması Hakkındaki Kanun ile ek ve değişiklik-
leri,                                      
  1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstanbul'da Bir Üniversite Kurulma-
sı Hakkında Kanun ile ek ve değişiklikleri,                   
  5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ve bu kanuna ek ka-
nunlar ile Ankara Üniversitesine bağlı birimlere ait kanunlar,         
  5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
kanunlar,                                    
  2175 sayılı Kayseri Üniversitesi Kurulması Hakkında Kanun.         

  Ek Madde 1 - (Ek: 14/4/1982-2653/6 md.)                   
  Üniversite rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri  
ile bunların yardımcıları ve bölüm başkanları, gerektiğinde bu Kanunda belirti- 
len süreleri dolmadan tayinlerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabi- 
lirler.                                     

  Ek Madde 2 - (Ek: 17/8/1983 - 2880/32 md.)                 
  Vakıflar, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar 
dışında, akademik çalışmalar, öğretim elamanlarının sağlanması ve güvenlik yön- 
lerinden bu Kanunda gösterilen usul ve esaslara uymak kaydıyla, yükseköğretim  
kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını kurabilir-
ler.                                      
   (Ek: 7/6/1989 KHK - 369/3 md.; Aynen kabul: 23/11/1989 - 3589/3 md.; Deği-
şik: 3/4/1991 - 3708/2 md.; İptal:Ana.Mah'nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21,K.  
1992/42 Sayılı Kararıyla.)                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, MAYIS 1993 (EK - 16)                         
                                        
                                        
                                        
                                        

  Ek Madde 3 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıf veya birden fazla vakfın yetkili yönetim organlarının yükseköğretim  
kurumu kurma ile ilgili karar veya kararları Vakflar Genel Müdürlüğünün olumlu 
yazısı ile birlikte ve aşağıdaki belgelerle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına  
sunulur:                                    
  a) Kurulacak yüksekögretim kurumunun bina, araç, gereç ve diğer maddi yapı- 
ları ve malzemelerinin hazır bulunduğunu veya bunların sağlanması için yeteri  
kadar bir meblağın tahsis edildiğini gösterir belge,              
  b) Kurulacak yüksekögretim kurumunun bir yıllık her çeşit işletme ve diğer 
cari masraflarının en az % 20'sini karşılayacak bir paranın, malın, ekonomik  
değeri olan bir hakkın veya gelirin mevcut olduğunu ve buna tahsis edildiğini  
gösterir belge,                                 
  c) Kurulacak yükseköğretim kurumunun ve bunlara bağlı birimlerin adlarını  
bildiren belge ile Kurumun eğitim - öğretim, mali ve idari konularda uygulayaca-
ğı esasları gösteren taahhüt belgesi.                      
  d) Vakıf yükseköğretim kurumunun eğitim - ögretim fonksiyonunu yerine geti- 
remeyeceğinin anlaşılması halinde, bu madde ile yükseköğretim kurumuna tahsis  
edilenlere yapılacak işlemi gösterir belge.                   
  (Değişik : 7/6/1989 - KHK-369/4 md.; Aynen Kabul: 23/11/1989 - 3589/4 md.) 
Yükseköğretim Genel Kurulu, belgeler üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan  
sonra, kurulacak yükseköğretim kurumu hakkında kararını verir ve bu kararını  
bilgi için Milli Eğitim Bakanlığı'na sunar. (1)                 
  (Ek:3/4/1991-3708/5 md.; İptal:Ana.Mah'nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21,K. 
1992/42 Sayılı Kararıyla.)                           

  Ek Madde 4 - (Ek: 17/8/1883-2880/32 md.)                  
  Askeri ve emniyetle ilgili eğitim kurum veya birimleri vakıflar tarafından 
açılamaz.                                    

  Ek Madde 5 - (Ek :17/8/1983 -2880/32 md.)                  
  Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun, vakıf yönetim organı dışında, 
en az yedi kişiden oluşan bir mütevelli heyeti bulunur. Mütevelli heyet üyeleri 
vakıf idare uzvu tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve yükseköğ- 
renim görmüş adaylar arasından beş yıl için seçilir. Mütevelli heyet üyeleri  
kendi aralarından bir başkan seçer.                       
  Mütevelli heyet vakıf yükseköğretim kurumunun tüzelkişiliğini temsil eder. 
Vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticileri Yükseköğretim Kurulunun olumlu  
görüşü alınarak mütevelli heyet tarafından atanır. Mütevelli heyet; vakıf yük- 
sek öğretim kurumu yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.
Yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile 
diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını ve görevden alınmalarını   
onaylar, yükseköğretim kurumunun bütçesini onaylar ve uygulamaları izler, ayrı- 
ca vakıfca hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre diğer görevleri yürütür.   
------------------                               
 (1) 23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanun ile değiştirilen bu fıkra hükmü;  
  Anayasa Mahkemesinin 30/5/1990 tarih ve E : 1990/2, K:1990/10 sayılı kararı 
  ile iptal edilmiş ise de mezkür karar 9/1/1992 tarihinde yürürlüğe girece- 
  ğinden külliyatta yeralmıştır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Mütevelli heyetin toplantı nisabı ve karar alınması ile ilgili hususlarda  
bu Kanunun 61 inci maddesi hükmü uygulanır.                   

  Ek Madde 6 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Kurulacak yükseköğretim kurumu, vakıf tüzelkişiliği dışında ayrı bir tüzel- 
kişiliğe sahip olur ve bu kurumun gelirleri, geçici olarak dahi hiç bir suretle 
vakıf mamelekine veya hesaplarına intikal edemez. Vakıf yükseköğretim kurumuna 
doğrudan doğruya bağış ve yardım yapılabilir.                  

  Ek Madde 7 - (Ek:17/8/1983 - 2880/32 md.; Değişik:3/4/1991 - 3708/6 md.) Va-
kıflarca kurulacak yükseköğretim kurumları, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer  
alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade eder- 
ler ve bunlar emlak vergisinden muaf tutulurlar.                

  Ek Madde 8 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıfca kurulacak yüksekögretim kurumlarındaki akademik organlar, Devlet  
yükseköğretim kurumlarındaki akademik organlar gibi düzenlenir ve onların görev-
lerini yerine getirir. Öğretim elemanlarının nitelikleri Devlet yükseköğretim  
kurumlarındaki öğretim elemanlarının niteliklerinin aynıdır. Devlet yükseköğre- 
tim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan  
çıkarılmış kişiler, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev alamazlar.      

  Ek Madde 9 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim - öğretim esasları, öğretim sürele- 
ri ve öğrenci hakları ile ilgili hususlar bu Kanun hükümlerine tabidir.     
  Öğrencilerden alınacak ücretler mütevelli heyet tarafından tespit edilir.  

  Ek Madde 10 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıflar tarafından kurulacak yükseköğretim kurumları çalışmalarını Devlet 
yükseköğretim kurumları gibi, her ders yılı sonunda Yükseköğretim Kuruluna su- 
narlar. Bu kurumlar mali, idari ve ekonomik konularda Yüksekögretim Kurulunun  
gözetim ve denetimine tabidirler.                        

  Ek Madde 11 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarında, beklenen eğitim - öğretim 
düzeyinin yetersizliğinin Yükseköğretim Kurulunca tespit edilmesi ve durumun dü-
zeltilmesi için gerekli uyarı ve önerilerin sonuçsuz kalması halinde bu kurumun 
faaliyeti Yükseköğretim Kurulunca durdurulur.                  

  Ek Madde 12 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıf tarafından kurulacak yükseköğretim kurumunda akademik kurul, senatola-
rın; yönetim kurulu, üniversite yönetim kurulunun; en yüksek düzeyindeki yöneti-
ci, rektörlerin yetkisini kullanır ve görevlerini yapar.            

  Ek Madde 13 - (Ek: 17/8/1983 - 2880/32 md.; Mülga: 3/4/1991 - 3708/8 md.)(1)

  Ek Madde 14 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim alanları 
gözönünde tutularak yapı ve tesisler, araç - gereç, öğretim, yönetim kadrosu ve 
diğer akademik konular Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.           

  Ek Madde 15 - (Ek: 17/8/1983-2880/32 md.)                  
  Vakıf tüzelkişiliğinin herhangi bir şekilde nihayete ermesi halinde, vakıf 
yükseköğretim kurumu tüzelkişiliği devam eder ve vakıf tarafından yükseköğretim 
kurumu tüzelkişiliğine tahsis edilen her türlü taşınır ve taşınmaz mal, araç-ge-
reç, malzeme, para ve ekonomik değeri olan haklar yükseköğretim kurumunun mülki-
yetine geçer.                                  
-------------------                               
(1) Bu maddenin 3589 sayılı Kanun ile değişik hükmü; Anayasa Mahkemesinin   
   30/5/1990 tarih ve E : 1990/2, K : 1990/10 sayılı Kararıyla 9/1/1992    
   tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ise de iptal hükmü yürür-   
   lüğe girmeden önce 3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanun ile yürürlükten   
   kaldırılmıştır.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu durumda vakıf yüksekögretim kurumu mütevelli heyeti üyeleri ile yükseköğ-
retim kurumu yöneticilerinin seçilmesi yetkisi, Yükseköğretim Kurulunun olumlu 
görüşü üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünce bir başka vakfa devredilir.     
  Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetlerinin durdurulması halinde durdurul-
ma süresince, kapıtılması halinde ise temelli olarak, kurumun idaresi Yükseköğ- 
retim Kurulunca eğitim ve öğretimi sürdürmek veya tamamlamak üzere uygun bir  
Devlet yükseköğretim kurumunun vesayetine verilir.               

  Ek Madde 16 - (Ek : 10/12/1988 - 3511/2 md.; İptal: Ana, Mah.nin 7/3/1989  
tarih ve E. :1989/1, K. :1989/12 sayılı kararıyla. Yeniden Düzenleme 12/1/1990- 
KHK-398/3 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/1990 - 3614/3 md.)           
  Açıköğretim uygulayan üniversiteler yurt içinde hizmet birimleri açabilir- 
ler. Aynı üniversiteler, yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşlarına öğretim, eği- 
tim ve kültürle ilgili idari ve sosyal hizmetleri vermek amacıyla Yükseköğretim 
Kurulunun kararıyla o ülkede merkez tesis edebilirler.             
  Açıköğretim hizmeti veren üniversitelerde rektörlük ile bu tür hizmetleri  
veren fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, merkez  
ve benzeri kuruluşlarda, hizmetin özelliğinin gerektirdiği birimlerin kurulması 
veya değiştirilmesi, diger ülkelerin açıköğretim kuruluşları ile eğitim ve öğre-
tim alanlarında işbirliği yapılması üniversite yönetim kurulunun kararı ile   
gerçekleştirilir.                                
  Merkezi açıköğretim yapan fakültelere bağlı olarak örgün öğretim yapan bö- 
lüm varsa, zaman içinde bu bölümün müstakil örgün eğitim yapan yüksekokul hali- 
ne dönüştürülmesi yada örgün öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek-
okullarında örgün öğretim yapan bölümlerin yanı sıra, açıköğretim yapan bölüm- 
ler kurulması, üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı 
ile olur.                                    

  Ek Madde 17 - (Ek: 25/10/l990 - 3670/12 md.)                
  Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim kurumların- 
da kılık ve kıyafet serbesttir.                         

  Ek Madde 18 - (Ek: 3/4/1991 - 3708/7 md.) Değişik: 19/11/1992 - 3843/17 md.)
  Vakıflar tarafından kurulmuş yükseköğretim kurumlarının giderlerine katkıda 
bulunmak amacıyla ilgili yükseköğretim kurumunun müracaatı, Yükseköğretim    
Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca Devlet yardımı yapılabilir.                    
  (Değişik: 1/8/1996-4160/4 md.) Yapılacak Yardım: Devlet yardımının mikta-  
rı katma bütçeli Devlet Yükseköğretim Kurumlarına o yıl tahsis edilen toplam  
bütçe ödeneklerinin örgün öğrenci sayısına bölünmesi ile elde edilen miktarın  
ilgili vakıf yükseköğretim kurumunda okuyan öğrenci sayısıyla çarpılmasıyla   
bulunacak meblağın yarısını geçemez. Vakıf üniversiteleri merkezleri dışında-  
ki illerde yükseköğretim kurumları kurabilirler.                
  Yardım miktarı vakıf yükseköğretim kurumunun toplam bütçe giderlerinin yüz- 
de kırkbeşini geçemez.                             
  Yukarıda belirtilen azami yardım miktarını almaya hak kazanan vakıf yüksek- 
öğretim kurumunun,                               
  a) En az iki yıl eğitim-öğretim yapmış olması,               
  b) Üniversitelerarası Kurulca görevlendirilen değerlendirme komisyonunca  
tespit edilen tanınmış bilimsel dergilerde öğretim üyesi başına düşen yayın   
sayısı bakımından bu esasa göre sıralanan Devlet Üniversitelerinin ilk     
yarısına girecek durumda olması,                        
  c) Öğrenci yerleştirme sınavında fen ve matematik puanlarına göre ilk    
ikibine giren öğrencilerin üniversitelere yerleştirilmeleri suretiyle yapı-   
lacak sıralamada Devlet Üniversitelerinin ilk yarısına girecek durumda olması, 
  d) Öğrencilerinin en az yüzde onuna eğitim-öğretim masraflarını karşıla-  
yacak burs vermesi,                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5384- 1                     
  Gerekir.                                  
  Sözkonusu sıralamada en sonda yeralan beş devlet üniversitesi düzeyinde   
olan vakıf yükseköğretim kurumlarına yukarıda belirlenen esaslara göre,     
bütçelerinin en çok yüzde yirmi oranına kadar yardım yapılabilir. Bu maddede  
belirtilen azami ve asgari düzeyler arasında yeralan vakıf yükseköğretim    
kurumlarına yapılacak yardım miktarı Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak 
sıralama dikkate alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından    
tespit edilir.                                 
  Vakıf yükseköğretim kurumlarına yapılacak yardım her yılın ilk yarısında  
iki eşit taksit halinde ödenir. Yardım alan vakıf yükseköğretim kurumu her   
yıl Nisan ayı sonuna kadar bir önceki yılın gelir ve giderlerini Maliye ve   
Gümrük Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kuruluna göndermek  
zorundadır.                                   
  Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak vakıf yükseköğretim kurumlarından 
her türlü belge ve bilgiyi istemeye ve gerektiğinde merkez denetim elemanları  
vasıtasıyla denetim ve inceleme yaptırmaya Maliye ve Gümrük Bakanlığı      
yetkilidir.                                   

  Ek Madde 19 - (Ek :3/4/1991 - 3708/7 md.; İptal:Ana.Mah.'nin 29/6/1992 tarih
ve E.1991/21,K. 1992/42 sayılı Kararıyla)                    

  Ek Madde 20-(Ek:3/4/1991 - 3708/7 md.)                   
  a) Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve 
Hacettepe Üniversitesi Vakfı tarafından müştereken kurulmuş olan yükseköğretim 
kurumuna kamu tüzel kişiliğine sahip olmak üzere "Bilkent Üniversitesi" adı   
verilmiştir.                                  
  b) (İptal:Ana.Mah.'nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21, K.1992/42 sayılı    
Kararıyla.)                                   

  Ek Madde 21 - (Ek:3/4/1991-3708/7 md.)                   
  Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Lise Mezunlarına Meslek Edindirme"  
(LİMME) programına katılıp meslek lisesi diplomasını alanlar ile bir mesleğe  
veya belli sanat dallarına yönelik programlar uygulayan liselerin mezunları aynı
meslek veya sanat dalında bir yüksekokul veya meslek yüksekokuluna girmek iste- 
dikleri takdirde merkezi sınavla almış oldukları puanlarına Yükseköğretim Kuru- 
lunun, meslek dalına göre tespit edeceği ölçü dahilinde Milli Eğitim Bakanlığı- 
nın uygun görüşü alınarak artı puan verilir. Bu puan almış oldukları puanların 
% 40'ından fazla olamaz.                            

  Ek Madde 22 - (Ek:19/11/1992-3843/18 md.)                  
  Üniversitelerde o üniversiteyi veya bünyesindeki yükseköğretim kurumlarını 
geliştirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflarca yeniden kurulacak sağlık tesis-  
lerini işletilmesi ve yönetimi, ilgili üniversite yönetim kurulu kararıyla   
tesisleri kurmuş olan vakfa verilebilir. Bu sağlık tesislerinin işletilme ve  
yönetim esasları Üniversite Yönetim Kurulu ile vakıf yetkili kurulunca belir-  
lenir.                                     

  Ek Madde 23 - (Ek: 7/6/1995 - 4111/2 md.)                  
  Yükseköğretim kurumlarında pratik, uygulamalı dersler ve staj; öğrencinin  
tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara muadil özel kuruluş-
larda yapılabilir.                               
  Bu süre zarfında öğrenci, Yükseköğretim kurumları öğrenci disiplin kuralla- 
rına tabidir.                                  
                 ONİKİNCİ BÖLÜM                 
                 Geçici Maddeler                
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu kanunun yayımı tarihinde görevi başında bulunan     
Üniversitelerarası Kurul, senato, Üniversite yönetim kurulu, fakülte, enstitü  
ve yüksekokul kurulları ile yönetim kurulları bu Kanun yürürlüğe girdiği    
tarihte lağvedilir ve bu Kanun hükümlerine göre yeniden kurulurlar.       
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görev başında bulunan üniversite    
rektörlerinin görevleri 31 Temmuz 1932 tarihinde, fakülte dekanları, enstitü  
ve yüksekokul müdürleri ile bölüm başkanlarının görevleri ise 31 Ağustos 1982  
tarihinde                                    
  Dikkat: (Devamı, 5384 - 3 üncü sayfadadır.)                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5384 - 2                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                5384- 3                     
sona erer. Bu tarihlerde göreve başlamak üzere bu Kanun uyarınca atamalar    
yapılır. Bunlardan bu tarihten önce görevden alınan veya herhangi bir nedenle  
ayrılanların yerine bu Kanun hükümlerine göre atamalar yapılır.         

  Geçici Madde 2 - Yükseköğretim Kurulu bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren üç ay içinde kurulur.                         

  Geçici Madde 3 - Yükseköğretim Kurulunun genel sekreterlik kadroları, çalış-
ma yeri ve bütçesi sağlanıp işe başlayıncaya kadar sekreterlik hizmetleri için 
mevcut Üniversitelerarası Kurulun Sekreteryası Yükseköğretim Kurulu Başkanı   
emrine verilir.                                 

  Geçici Madde 4 - Yükseköğretim Kurulu üyelerinden dörtte birinin, Yükseköğ- 
retim Denetleme Kurulunun üyelerinden üçte birinin her iki yılda bir hangileri-
nin yenileneceği, ilk ikinci, dördüncü ve altıncı yıl sonunda ad çekme suretiy- 
le belirlenir.                                 
                                        
  a. Yükseköğretim Kurulu üyelerinin yenilenme usulü;             
  (1) Devlet Başkanı tarafından seçilenlerin dörtte biri,           
  (2) Bakanlar Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığınca seçilenlerin dörtte biri, 
  (3) Üniversitelerarası Kurulca seçilenlerin dörtte biri,          
  Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır.       
  b. Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin yenilenme usulü;        
  (1) Yükseköğretim Kurulunca önerilen beş profesör ile Milli Eğitim Bakanlı- 
ğınca seçilenlerin üçte biri,                         
  (2) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayca gösterilerek Yükseköğretim Kurulunca  
seçilenlerin üçte biri,                             
  Arasından her grup içinde ayrı ayrı ad çekme suretiyle yapılır.       

  Geçici Madde 5 - Bu kanunun öngördüğü yönetmelikler ile Kanunun hükümlerine 
uymayan mevcut tüzük ve yönetmelikler, Kanunun yayımı tarihinden başlayarak do- 
kuz ay içinde yeniden düzenlenip, yürürlüğe konur. Bu düzenleme sonuçlanıncaya 
kadar mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uygu-
lanmasına devam edilir. Ancak, sınıf ve ders geçme ile ilgili yürürlükteki sınav
ve değerlendirme mevzuatı 1981 - 1982 eğitim - öğretim yılı sonuna kadar uygula-
nır.                                      

  Geçici Madde 6 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, üniversiteler 
ve akademiler kanunlarına göre değişik kurumlarda kazanılmış olan doktora, tıpta
uzmanlık, doçentlik ve profesörlük unvanları eşdeğer olarak devam eder.     

  Geçici Madde 7 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurulu 
tarafından yeni kadrolar tespit edilinceye kadar Yükseköğretim Kurulunun izni  
olmadıkça mevcut boş kadrolara atama yapılamaz.                 

  Geçici Madde 8 - (Değişik: 27/5/1988 - 3455/1. md.)             
  Bu Kanunun yayımı tarihine kadar, eski mevzuat hükümlerine göre doçentlik ve
profesörlük unvanını almak üzere başvurmuş ve başvurusu kabul edilmiş olanlar  
ile 30 Haziran 1982 tarihine kadar önceki mevzuata göre doçentlik ve profesörlük
için öngörülen çalışma süresini tamamlayacakların başvuruları ve başvurularının 
kabulü halinde kadroya atama dışındaki işlemleri önceki mevzuata göre yürütülür.
  Yukarıdaki hükme göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar (kısmi veya tam gün)
kadroya bağlı olmaksızın profesör unvanının sağladığı bütün akademik hak ve yet-
kilere sahip olmak şartı ile bulundukları kadrolarda profesör unvanını taşırlar.
Bunlar ilgili birimlerdeki profesör kadrolarına öncelikle atanırlar.      
  Üniversiteler ve Akademilerle ilgili kanunların hükümlerine göre gerekli ya-
bancı dil sınavlarını da vermiş olmaları kaydıyla doçentlik sınavlarını tamamla-
mış bulunanların profesörlüğe yükseltilmeleri de istedikleri takdirde önceki  
mevzuatlarına göre yürütülür.                          
                                        
(Dikkat: Devamı 5385 inci sayfadadır.)                     
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1993 (Ek - 15)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5384-4                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik: 14/6/1989 - 3576/1 md.) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce yukarı- 
daki hükümlere göre profesörlüğe yükseltilmiş olanlar ve bu Kanunun yayımı tari-
hinden itibaren 3l.12. 1989 tarihine kadar, kadro şartı aranmaksızın profesörlü-
ğe yükseltilecek olanlar ile doçent unvanını kazanmış olanlar bulundukları kad- 
rolarda doçent ve profesör unvanlarının sağladığı bütün hak ve yetkilerden ya- 
rarlanırlar. Bu kişiler, ilgili birimlerdeki doçent ve profesör kadrolarına ön- 
celikle atanırlar.                               
  Kendi kanunları çıkarılıncaya kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teş-
kilatına bağlı yükseköğretim kurumlarında doçentlik ve profesörlük unvanlarının 
verilmesinde yukarıdaki esaslar uygulanır.                   

  Geçici Madde 9 - Bu kanunun yayımından önce doktora veya tıpta uzmanlık un- 
vanı almış olup, doçentlik sınavına girmek ve bu unvanı almak amacıyla baş vur- 
muş olanlardan, bu işlemle ilgili, yabancı dil sınavı, tez, kollokyum ve deneme 
dersi safhalarından bir veya birkaçını başaran fakat süresi içinde doçentlik un-
vanını alamayanlara, geri kalan safhalarını tamamlayabilmeleri için, bu Kanu- 
nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl daha süre tanınır.            

  Geçici Madde 10 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanun kapsamına  
giren yükseköğretim kurumlarının asistan kadrolarına atanmış olarak doktora ve- 
ya tıpta uzmanlık öğrenimi için çalışmalarda bulunanlar bu kadrolarda bir yıl  
süre ile bu Kanun hükümlerine göre araştırma görevlisi olarak çalıştırılabilir- 
ler. Bunların, bu kadrolara yeniden atanmaları her yıl ilgili yönetim kurulla- 
rınca karara bağlanır.                             

  Geçici Madde 11 - Bu kanunun yayımı tarihinde bu kanun kapsamına alınan yük-
seköğretim kurumlarında ve üst kuruluşlarında görevli öğretim elemanı ile yöne-
tim personeli aynı görevlerini yürüttükleri takdirde almakta oldukları aylık ve 
ücretlerini almaya devam ederler. Bu personelden bağlı oldukları kurumun adı  
veya satatüsü değişenler ile kaldırılanlar yeni kadrolar belirlenip atamalar  
yapılıncaya kadar eski kurumlarının kadro aylıklarını alırlar.         

  Geçici Madde 12 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, kadro kanunları çıkın-
caya kadar yardımcı doçentliğe seçilenler, asistan veya öğretim yardımcısı kad- 
rolarına atanabilirler.                             

  Geçici Madde 13 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği, tarihte, yükseköğretim ku- 
rumlarında kayıtlı bulunan öğrencilerden, bu kanunun 44 ncü maddesinde öngörü- 
len süreleri tamamlamış veya aşmış olanların yükseköğretim kurumlarıyla ilişik- 
leri kesilmez. Ancak, bu gibi öğrenciler bundan sonraki eğitim - öğretim sürele-
rinde her eğitim - öğretim yılında başarılı olmak mecburiyetindedirler. Aksi  
halde öğretim kurumlarıyla ilişkileri kesilir.                 

  Geçici Madde 14 - Öğretim üyeleri bu kanunun 36 ncı maddesine göre statüle- 
rini belirleyinceye kadar, 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu kapsamına gi- 
ren yükseköğretim kurumları ile ilgili diğer kanunların personel ve özlük hakla-
rına ilişkin hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.              

  Geçici Madde 15 - Bu kanunun yayımlandığı tarihte doktora veya tıpta uzman- 
lık yetkisine sahip olup da bu kanun kapsamındaki yükseköğretim kurumlarına kad-
rolu olarak;                                  
  a. Asistan unvanı ile çalışmaların bir yıl zarfında, bu kanun hükümlerine  
uygun olmak kaydı ile yardımcı doçentliğe başvurmaları sağlanarak yükseltilmele-
ri ve atanmaları yapılır ve bulundukları kurumları ile ilişkileri kesilir. Bu  
süre içinde yardımcı doçent olamayanların üniversite ile ilişkileri kesilir.  
  b. Asistan dışında başka bir unvan ile öğretim yardımcısı olarak çalışan-  
lardan, ya bu unvanlarının gereği görevlerini sürdürmeleri veya yukarıdaki (a) 
fıkrası esaslarına göre, bir yıl içinde yardımcı doçentlik için başvurmaları  
istenir. Bunlardan, öğretim yardımcısı olarak göreve devam etmek isteyenlerin  
sayısı bu                                    
                                        
KANUNLAR, TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                        
                                        
                                        
                                        
statüdeki kadroları aşarsa, ilgili yönetim kurulunun yapacağı tetkik sonucuna  
göre, fazla olanların kurumları ile ilişkileri kesilir.             

  Geçici Madde 16 - Unvanı karşılığı kadrolarda görevli olmayan doçent ve pro-
fesörler atamaları yapılıncaya kadar bulundukları yerlerdeki görevlerine devam 
ederler.                                    

  Geçici Madde 17 - Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesin- 
de halen çalışmakta olan öğretim elemanlarına bu kanuna göre intibakları yapı- 
lıncaya kadar eski statülerine göre ödeme yapılmasına devam olunur. Yapılacak 
intibak sonucunda, bu öğretim elemanlarının girebilecekleri derece ve kademeler-
de alacakları aylık tutarı ile her türlü tazminat ve yanödemeler toplamı, mev- 
cut stütülerine göre aldıkları ücretten az olduğu takdirde aradaki fark, kadro- 
ya bakılmaksızın bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1981 - 1982 eği-
tim - öğretim yılı sonuna kadar tazminat şeklinde ödenir.           

  Geçici Madde 18 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Orta Doğu Teknik  
Üniversitesinde yardımcı profesör unvanı ile öğretim görevi yapmakta olanlar,  
bu kanundaki şartları haiz iseler, yardımcı doçent sayılırlar.         

  Geçici Madde 19 - (Değişik: 24/9/1882 - 2708/1 md.)             
  6 Kasım 1981 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversi- 
 tesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olmadan çalışan öğ-
retim elemanları dışında kalan personel 30/9/1982 tarihi itibariyle memur sta- 
tüsüne geçirilerek bu tarih esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu hükümlerine göre intibakları yapılır. Bu işlem en geç 30/9/1983 tarihi- 
ne kadar, 12/2/1982 tarihli ve 2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi esasla-
rına göre ve yazılı müracaat şartı dikkate alınmaksızın yapılır.        
  İntibak işlemleri tamamlanıncaya kadar, tabi oldukları toplu iş sözleşmesi 
veya hizmet akdine göre 30/9/1882 tarihinde almakta oldukları ücret (para ve pa-
ra ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler dahil) ödenmeye devam 
olunur.                                     
  Yapılan intibak neticesinde, ilgililerin alacağı aylık, ek gösterge, işgüç- 
lüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile mali sorumluluk tazminatı ve diğer 
mali ve sosyal haklarının toplamı 30/9/1982 tarihindeki hizmet akdi veya toplu 
sözleşmelerle almakta oldukları yukarıda belirlenen ücret toplamından daha az  
olanlara aradaki fark, kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, katsayı artışı   
vesair ödemelerdeki artış ve ilavelerle giderilinceye kadar tazminat olarak   
ödenmeye devam olunur.                             
  (Ek: 17/8/1983 - 2880/34 md.) 30/9/1982 tarihinde 506 sayılı Sosyal Sigorta-
lar Kanununa göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanan personelden     
30/9/1983 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Kurumuna başvurarak ayrılanlar    
hakkında , 30/9/1982 tarihindeki kazınılmış hakları dikkate alınarak iş mevzu- 
atına göre işlem yapılır. Ancak, bu gibilerin 30/9/1982 tarihi ile emeklilik  
için başvurdukları tarih arasında geçen hizmetleri, primlerinin ödenmesi kaydıy-
la, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak geçmiş sayılır.      

  Geçici Madde 20 - Öğretim üyelerinin emeklilik yaş haddi 1982 yılı için   
70, 1983 yılı için 69, 1984 yılı için 68 yaşını doldurdukları tarihtir.     

  Geçici Madde 21 - (Mülga : 27/5/1988 - 3455/3 md.)             

  Geçici Madde 22 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl  
içinde bu kanun kapsamına giren öğretim üyelerinin daimi veya kısmi statüde gö- 
rev yapmaları konusunda tercihlerini yapmaları istenir. Tercihlerini belirtenle-
rin atamaları bu kanun hükümlerine göre yapılır. Tercihlerini yapamayanların  
kurumları ile ilişikleri kesilir.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Geçici Madde 23 - (Değişik: 24/9/1982-2708/2 md.)              
  T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre emeklilik aylığı bağlanmış olup da 6 Ka- 
sım 1981 tarih itibariyle bu Kanunda belirtilen Üniversitelerde sözleşmeli ola- 
rak çalışan öğretim elemanları ile diğer idari personel 30/9/1983 tarihine ka- 
dar sahip oldukları statü içinde hizmetlerine devam edebilirler. Bu tarihten  
sonra genel hükümlere tabi olurlar.                       

  Geçici Madde 24 - Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan döner ser- 
maye yönetmelikleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Araştırmalar  
Yönetmeliğinin uygulanmasına bu kanun esaslarına göre, Yükseköğretim Kurulunca 
çıkarılacak döner sermaye yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar devam olunur  

  Geçici Madde 25 - Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, 1981 mali yılı bütçe  
uygulamasına bu kanun gereklerine göre 1982 mali yılı başına kadar devam edilir.

  Geçici Madde 26 - Öncelikle üniversite öğretim elemanlarının ihtiyacını kar-
şılamak üzere, planlanan üniversite yerleşim alanları içinde veya yakınında top-
lu lojman yapımı maksadıyla 1982 mali yılından itibaren ilgili bütçelere on yıl 
süre ile yeterli ödenek konulur. Bu ödeneklerin üniversiteler arasında dağılı- 
mında, gelişmekte olan veya ihtiyaç içinde bulunan yörelerdeki üniversitelere  
öncelik verilir.                                

  Geçici Madde 27 - "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi" 
Yükseköğretim Kurulunun kurulmasını müteakip yönetimi ile taşınır ve taşınmaz  
malları, her türlü hak ve yükümlülükleri, personeli ve kadrosuyla birlikte Yük- 
seköğretim Kuruluna devredilir ve bağlanır.                   

  Geçici Madde 28 - Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan akademi, 
fakülte, enstitü ve yüksekokulların durumları, bu kanuna göre Yükseköğretim Ku- 
rulunun kurulmasını müteakip, bu kurulca incelenerek, bunların üniversiteye   
donüştürülmeleri veya üniversitelere veya bakanlıklara bağlanmaları, üniversite-
lerin içerisinde fakülte, enstitü veya yüksekokul halinde teşekkül ettirilmele- 
ri veya kaldırılmaları hususları tespit edilerek, gerekli yasal düzenlemeler ya-
pılmak üzere bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde 
Milli Eğitim Bakanlığına sunulur. Bu kuruluşların 1982 - 1983 eğitim-öğretim yı-
lında yeni hüviyetleri ile eğitim - öğretime başlamaları için gerekli önlemler 
alınır.                                     

  Geçici Madde 29 - (29/2/1984 tarih ve 2984 sayılı Kanunla eklenen numara- 
sız Geçici madde olup, teselsül için numaralandırılmıştır.)           
  1976 - 1977 eğitim - öğretim yılı başından 1963 - 1964 eğitim - öğretim yı- 
lı sonuna kadar yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, önlisans ve lisans, 
eğitim - öğretim programları ile yüksekokulların (2809 sayılı Kanunla adı ve ya-
pısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarının öğrencileri dahil) herhangi bir sı-
nıfından kaydı silinen veya silinme durumuna gelen veya kendi isteği ile ayrı- 
lan öğrencilerin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde il-
gili üniversiteye başvurmaları halinde, ayrılmış bulundukları eğitim - öğretim 
programlarına bıraktıkları yerden devam etmek üzere bu Kanun hükümleri çerçeve- 
sinde kayıtları yenilenir. Ancak, 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda   
ilişkileri kesilenler ise ilişkileri kesildiği tarihten itibaren bir hafta   
içerisinde kayıtlarını yenileyebilmek için müracaat edebilirler.        
  Bu öğrencilerin derslere ve ilgili programlara intibakları daha önce başar- 
dıkları dersler dikkate alınarak, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği esaslar 
içerisinde ilgili üniversite tarafından yapılır. Bu suretle öğrencinin intibak 
ettirildiği sınıf ve sömestreden önceki eğitim - öğretim süreleri, ayrıldığı  
sınıf ve sömest-                                
                                        
                                        
KANUNLAR,TEMMUZ 1989 (Ek - 4)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
redeki normal öğrencinin o sınıf veya sömestreye gelinceye kadar geçirdiği eği- 
tim - ögretim süresine eşit kabul edilir. Bundan sonra o sınıf veya sömestrede 
okuyan öğrencilerin tabi oldukları mevzuata uyarak öğrenimlerine devam ederler. 
  Bu Kanun hükümlerine göre ilgili üniversitelere başvuran öğrencilerin hangi 
ders yılında öğrenime başlayacakları, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba- 
ren 6 ay içinde ilgili üniversitelerce ögrencilere bildirilir. Ancak ilişiği  
1983 - 1984 oğretim yılı içinde kesilen veya kesilme durumuna gelen ögrencile- 
rin bir hafta içinde müracaatları halinde, müracaatlarını müteakip bir hafta  
içinde durumları karara bağlanır ve öğrenimlerine imkan sağlanır. İlişiği    
1983 - 1984 eğitim - öğretim yılı sonunda kesilenler için ise üniversiteler,  
ilişik kesilme tarihinden itibaren iki hafta içinde hangi ders yılında öğrenime 
başlayacaklarına karar verilir.                         
  Askerlik süresi gelmiş olanlar bu Kanun hükümlerine göre verilmiş hakları  
kullandıkları takdirde tecilli sayılırlar. Ancak, 1111 sayılı Askerlik Kanunu  
hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yap- 
makta olanlar ile öğrenimleri sırasında yaş haddi sebebiyle askere alınanlar  
terhislerinden sonraki ilk ders yılında öğrenimlerine devam edebilirler. Bunla- 
rın üç aylık başvurma süresi terhisleri tarihinden; Yükseköğretim Kurulunca   
esasları tespit edilecek mücbir sebepler yüzünden bu haklarını kullanamayacak  
durumda olanların üç aylık başvurma süresi ise mücbir sebeplerin kalktığı tarih-
te başlar ve bu öğrencilerin hangi ders yılında öğrenime başlayacakları üniver- 
sitelerce 15 gün içinde karara bağlanır ve öğrenciye tebliğ edilir.       
  Yukarıdaki hükümlere göre kayıtları yenilenen öğrenciler, izlemiş oldukları 
eğitim - öğretim programları açık öğretim programlarında mevcut olduğu takdirde,
kendi istekleri ile bu programlara veya eşdeğer program yürüten üniversiteye  
naklen yazılabilirler. Belirli dallarda öğrencilerin isteği de gözönünde tutula-
rak, dışardan eğitim öğrencisi (ekstern) olarak yazılmalarına üniversite senato-
larınca karar verilebilir.                           
  1402 sayılı Kanunun uygulanması neticesi kurumlarından ilişiği kesilenler  
ile Türk Ceza Kanununun ikinci Kitabının Birinci Babında yer alan Devletin şah- 
siyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle hüküm giyenler ve 4/11/1981 tarihin- 
den sonra disiplin cezası- alarak üniversiteden ilişiği kesilenler bu Kanun hü- 
kümlerinden istifade edemezler.                         
  Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin tedbirler Yükseköğretim Kurulu tarafından 
alınır. Uygulama ile ilgili yönetmelik iki ay içerisinde yükseköğretim Kurulu  
tarafından çıkarılır.                              
  Devam mecburiyeti olan fakülte ve yüksekokulların son sınıfında tek dersten 
başarısız duruma düşmüş ögrenciler devam şartı aranmaksızın sınavlara katılabi- 
lirler.                                     

  Geçici Madde 30 - (12/8/1986- KHK - 260/6 md. ile gelen Geçici Madde hükmü 
olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)                  
  Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önce Ankara, İstanbul, 
İzmir illeri dışındaki bir üniversitede görevli iken, profesör olarak bir başka 
üniversiteye atanan öğretim üyeleri bir yıl içinde başvurmaları ve önceki kurum-
larında boş profesör kadrosunun bulunması şartıyla profesörlüğe atanmadan önce 
görev yaptıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler.            
  Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki bir üniversitede doçent olup, bu Kanun 
Hükmünde Kararnamenin yurürlüğe girdiği tarihte bir başka üniversitede profesör-
lüğe yükseltilmek ve atanmak için başvuranların, başvurdukları üniversitece ya- 
pılmakta olan profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri halen görevli olduk- 
ları üniversitenin talebi ve kendi müracaatları üzerine, kendi kurumlarında yü- 
rütülmüş sayılır. Bu üniversitede boş kadro bulunması şartıyla atamaları ilgili 
rektörlüklerin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunca yapılır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   5388-1                   
                                        

  Geçici Madde 30 - (Ek: 10/12/1988 - 3511/3 md.)               
  Bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle ku- 
rumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara bu Kanunun  
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde; 1988 - 1989 eğitim-öğretim yılı sonun- 
da ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren üç ay  
içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına müracaat etmeleri şartıyla, ilişikleri- 
nin kesilmesine sebep olan her ders için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav 
hakkı verilir. Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle 
44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 ün- 
cü maddedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar 
Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.                 
  Bulundukları yükseköğretim kurumunun bütün derslerini almış olup birinci  
fıkrada verilen sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf ders- 
lerinden en fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler 
için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygu-
lamalı dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.             
  İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir  
tek dersi kalan son sınıf öğrencileri ile halen tek dersten son sınıfta bekle- 
yenler, bu dersin açılacak yarı yıl sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kay- 
dıyla, 1992 yılı sonuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler, öğrencilik hakların- 
dan yararlanamazlar.                              

  Geçici Madde 31 - (Ek:10/12/1988 - 3511/3 md.)               
  Fakültelerde ve/veya ilgili enstitülerde lisanüstü eğitime başlamış ancak 
daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli 
aşamaları (lisans üstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı 
ile tamamlayamayarak kayıtları silinenlere bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı   
tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde bir hak verilir.      

  Geçici Madde 32 - (Ek: 10/12/1988 - 3511/3 md.)               
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar di-
siplin suçu dışında kalan sebeplerle ilişkisi kesilmiş olanlara da, bu Kanunun 
yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde üniversitelerdeki tıp fakültelerine baş- 
vurmaları halinde geçici 30 uncu madde hükümleri uygulanır.           

  Geçici Madde 33 - (Ek: 10/12/1988 - 3511/3 md.)               
  Üniversite senatoları 44 üncü maddede öngörülen yönetmeliği, bu Kanunun yü- 
rürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde düzenleyerek yayımlarlar.      

  Geçici Madde 34 - (Ek: 22/8/l989 - KHK - 378/12 md.)            
  Lisanüstü eğitim-öğretim maksadıyla halen yurt dışında bulunan araştırma gö-
revlileri hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname'nin 6 ncı maddesi hükümleri  
uygulanır.                                   

  Geçici Madde 34 - (Ek:1/11/1990 - 3676/2 md.)                
  Bu Kanunun yayımı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi bulunan do- 
çentlerin, üyeliklerinin sona ermesini izleyen bir yıl içinde, ayrıldıkları yük-
seköğretim kurumuna başvurmaları halinde geçici 8 inci maddenin 4 üncü fıkrası 
hükmünden yararlanma hakları saklıdır.                     

  Geçici Madde 35 - (Ek:1/11/1990 - 3676/3 md.)                
  Bu Kanunun yayımı tarihine kadar profesörlüğe atanmış veya yüksetilmiş olan-
lar, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında bulunan 5 yıl kıs-
mi statüye geçememe hükmüne tabi değildirler.                  

  Geçici Madde 36 - (Ek: 29/5/1991 - 3747/6 md.)               
  2547 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesi ile verilen, kadro şartı aranmak- 
sızın profesörlüğe yükseltilme hakkından yararlanmak üzere 31 Aralık 1989'dan  
önve müracaat edenlerden bu Kanuna göre profesörlük için yeniden müracaat ederek
talepleri üniversite yönetim kurulunca olumlu karşalananlar ilgili birimlerdeki 
profesörlük kadrosuna öncelikle atanırlar.                   
KANUNLAR, MAYIS 1993 (Ek - 16)                         
                                        
                                        
                  5388 - 2                  
                                        

  Geçici Madde 37 - (Ek: 29/5/1991 - 3747/6 md.)               
  1985/1986 eğitim-öğretim yılından bu Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin 
suçu dışında kalan sebeplerle kurumlarıyla ilişkisi kesilmiş veya kesilme duru- 
muna gelmiş olanlara bu Kanunun yayımı, 1990/1991 eğitim-öğretim yılı sonunda  
ilişiği kesilecek olanlara ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay   
içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin   
kesilmesine sebep olan her ders için bir sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru 
tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca 
ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olamayanlara başarılı olamadık-
ları dersler için bir bütünleme sınavı hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk  
sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. Bunlardan başarılı olanlar, kayıtları ye- 
niden açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam  
ederler. Durumları 44 üncü maddedeki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibak-
ları ile ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.     
  Bulundukları yükseköğretim kurumunun bütün derslerini almış olup birinci  
fıkrada verilen sınav hakkını kullandıktan sonra ara sınıf veya son sınıf ders- 
lerinden en fazla üç dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları bu dersler 
için açılacak ilk sınav döneminde bir sınav hakkı daha verilir. Bunlardan, uygu-
lamalı dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.             
  İkinci fıkrada verilen hakkı da kullanmak suretiyle mezun olmak için bir tek
dersi kalan sınıf öğrencileri ile halen tek dersten son sınıfta bekleyenler, bu 
dersin açılacak yarıyıl sınavlarına öğrenim harçlarını ödemek kaydıyla,1995 yılı
sonuna kadar girebilirler. Bu öğrenciler,öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  Gülhane Askeri Tıp Akademisinde okurken 1985/1986 eğitim-öğretim yılından bu
Kanunun yayımı tarihine kadar disiplin suçu dışında kalan sebeplerle ilişkisi  
kesilmiş olanlara da bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde üniver-
sitelerdeki tıp fakültelerine başvurmaları halinde bu madde hükümleri uygulanır.

  Geçici Madde 38 - (Ek:29/5/1991 - 3747/6 md.)                
  Fakültelerde veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış, ancak  
daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli 
aşamaları (Lisansüstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı  
ile tamamlayamayarak kayıtları silinmiş olanlara bu aşamalarda, bu Kanunun   
yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde bir hak verilir. 

  Geçici Madde 39 - (Ek:29/5/1991 - 3747/6 md.)                
  Üniversite harçlarını ödemeyenlerden bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
üç ay içinde borçlarını ödemeleri halinde gecikme zammı ve faizi alınmaz.    

  Geçici Madde 40 - (Ek: 21/5/1992 - 3804/1 md.)               
  Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda 1980-1981 eğitim-öğretim yılından 
bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kurumlarıyla iliş- 
kisi kesilmiş veya kesilme durumuna gelmiş olanlara bu Kanunun yayımı tarihin- 
den, 1991-1992 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara ilişkile- 
rinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına
başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep olan her ders için bir sı-
nav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihini izleyen iki ay içinde yapılacak şe-
kilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda  
başarılı olamayanlara başarılı olamadıkları dersler için bir bütünleme sınavı  
hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen iki ay içinde yapılır. Yö-
netmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağ- 
layamamaları sebebiyle kurumlarıyla ilişkileri kesilmiş veya 1991-1992 eğitim- 
öğretim yılında kesilecek olanlara,not ortalamasını yükseltmek üzere diledikleri
dersler için bir sınav ve bir bütünleme sınavı hakkı verilir.          
  Bu sınavlarda başarılı olanlar, kayıtları yeniden açılmak suretiyle, 44 üncü
maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler. Durumları 44 üncü madde- 
deki sınırlara uymayanların öğrenciliğe intibakları ile ilgili esaslar Yüksek- 
öğretim Kurulu tarafından tesbit edilir.                    

  Geçici Madde 41 - (Ek:17/2/1993 - 3865/2 md.) Bu Kanunun 30 uncu maddesinde 
öğretim üyeleri için öngörülen emeklilik yaşı, 1992 yılında kurulan veya daha  
sonra kurulacak olan yeni üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerinde  
görev almaları şartıyla 1998 yılı sonuna kadar 72 yaşın doldurulduğu tarihtir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 5388- 3                    

  Geçici Madde 42- (Ek:6/5/1993_3908/2 md.)                  
  1992-1993 eğitim-öğretim yılı dahil olmak üzere öğrenci katkı payını ödeye- 
medikleri için okudukları yükseköğretim kurumları ile ilişkileri kesilen öğren- 
cilerin, üç ay içinde öğrenci katkı paylarını yatırmak şartıyla, kayıtları ya- 
pılır; öğrencilik hakları kaldıkları yerden devam eder ; İlişkilerinin kesildi-
ği süreler öğrenim süresine dahil edilmez.Bu öğrencilerden gecikme zammı ve faiz
alınmaz.                                    
  44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere 1991-1992 eğitim-  
öğretim yılı sonunda her ne suretle olursa olsun okullarından ilişiği kesilen  
öğrencilere, ilişiklerinin kesilmesine sebep olan dersler için iki sınav hakkı 
verilir. Sınavlar başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Yüksek Öğ-  
retim Kurumu tarafından ilan edilir ve uygulanır.                
  Gülhane Askeri Tıp Akademesinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar,  
her ne sebeple olursa olsun, ilişkisi kesilmiş olanlar bu Kanunun yayımı tari- 
hinden itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca oku- 
yacakları tıp fakülteleri belirlenir.Belirlenen Tıp Fakültesince intibakları ya-
pılır ve bu öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ncı maddesi ve bu Kanun hü-
kümlerinden diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.                

  Geçici Madde 43 - (Ek:7/6/1995 - 4111/3 md.)                
  44 üncü maddede yapılan değişiklikten yararlanmak üzere (hazırlık ve ara  
sınıflar dahil bütün sınıflarda), 1981-1982 eğitim-öğretim yılından başlamak  
üzere bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun (kendi    
isteği ile ayrılanlar dahil) okullarından ilişiği kesilen öğrencilere (öğren-  
ci katkı payını ödeyemedikleri için ilişiği kesilenler dahil), ilişkilerinin  
kesilmesine sebep olan bütün dersler için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar   
başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından
ilan edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olanlar kayıtları yeniden   
açılmak suretiyle 44 üncü maddedeki sınırlar içinde öğrenimlerine devam ederler.
  Yüksek lisans (master - doktora) öğrenimini görürken, her ne sebeple olur- 
sa olsun (kendi isteği ile ayrılanlar dahil) 1981 -1982 eğitim-öğretim yılından 
başlamak üzere bu Kanunun yayımı tarihine kadar ilişiği kesilen veya yönetme-  
liklerinde öngörülen süreler içerisinde öğrenimlerini tamamlayamayanlara ba-  
şarısız oldukları dersler (yeterlik imtihanına girme, master veya doktora tezi 
dahil) için iki sınav hakkı tanınır. Bütün derslerden başarılı oldukları halde 
yönetmeliklerinde öngörülen not ortalamasını tutturamadıkları veya doktora sı- 
navına giremediklerinden kaydı silinen öğrencilere diledikleri üç dersten iki  
sınav hakkı tanınır (doktora dahil).                      
  1992-1993 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askeri Tıp Aka-  
demisinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar başarısızlıkları nedeni ile 
ilişiği kesilmiş olanlar bu Kanunun yayımı tarihinden itibaen 3 ay içerisinde  
başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fakülteleri belir-
lenir. Belirlenen Tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu öğrenciler 2547 
sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi ve bu Kanunun hükümlerinden diğer öğren- 
ciler gibi yararlanırlar.                            
  Lisans ve lisanüstü öğrencilerinin,bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren  
üç ay içerisinde ilgili Yükseköğretim Kurumuna başvurmaları şarttır.      

  Geçici Madde 44- (Ek:14/5/1997-4249/3 md.)                 
  Devamlı statüye atanmış olup kısmi statüye geçmek için vaki talepleri red- 
redilmiş bulunan profesör ve doçentler, üniversitede bu akademik kadroların   
birinde devamlı statüde beş yıl çalışmış olmaları kaydı ile bu Kanunun yürürlük 
tarihinden itibaren üç ay içinde kısmi statüye geçme talebinde bulunabilirler. 

  Geçici Madde 45 - (Ek: 14/8/1997 - 4305/1 md.)               
  1994-1995 eğitim-öğretim yılından başlamak üzere Gülhane Askeri Tıp Akade- 
misinde okurken bu Kanunun yayımı tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun  
okullarından ilişiği kesilmiş olanların (yargıya intikal etmiş disiplin suçu  
nedeniyle ilişiği kesilenler hariç), bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay
içerisinde başvurmaları halinde, Yükseköğretim Kurulunca okuyacakları tıp fa-  
külteleri belirlenir. Belirlenen tıp fakültelerince intibakları yapılır ve bu  
öğrenciler 2547 sayılı Kanunun geçici 40 ıncı maddesi ve ilgili hükümlerinden  
diğer öğrenciler gibi yararlanırlar.                      
  Halen eğitim ve öğretim yapan kurumlarda; bu Kanunun yayımı tarihine kadar 
her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişkisi kesilmiş veya kesilme duru- 
muna gelmiş olanlara (master ve doktora öğrencileri dahil) bu Kanunun yayımı ta-
rihinden, 1996-1997 eğitim-öğretim yılı sonunda ilişiği kesilecek olanlara   
ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren iki ay içinde ilgili yükseköğretim  
kurumlarına başvurmaları şartıyla ilişkilerinin kesilmesine sebep (vizeli veya 
vizesiz) olan her ders için iki sınav hakkı verilir. Sınavlar başvuru tarihini 
izleyen iki ay içinde yapılacak şekilde ilgili yükseköğretim kurumunca ilan   
edilir ve uygulanır. Bu sınavlarda başarılı olmayanlara başarılı olamadıkları  
dersler için bir bütünleme hakkı verilir. Bütünleme sınavları ilk sınavı izleyen
iki ay içinde yapılır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5388-4                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 67 - Bu kanunun;                           
  a. 5 nci madde (ı) fıkrasında yer alan ve beden eğitimi veya güzel sanat  
dallarından biri ile yabancı dilin zorunlu ders olarak programlanması ve icra  
edilmesine dair hükmü 1983 - 1984 eğitim-öğretim yılında,            
  b. 30 ncu maddesi 1985 yılında,                       
  c. 46 ncı maddenin öğrencilerden harç alınmasına ilişkin hükümleri 1982-1983
eğitim - öğretim yılında,                            
  d. Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.            
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 68 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.                
                    *                    
                   * *                    
                                        
       4/11/1981 TARİHLİ 2547 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN       
                  HÜKÜMLER                  
                                        
  1) 14/4/1982 Tarihli ve 2653 Sayılı Kanunun geçici maddeleri.        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış kamu da-
vaları ile sonuçlanmış soruşturma işlemleri geçerli olup, bulunduğu aşamadan  
itibaren uygulamaya devam olunur.                        
  Sonuçlanmamış soruşturmalara bulunduğu safhadan itibaren bu Kanun hükümleri 
uygulanır.                                   
  Geçici Madde - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl süre 
ile Yükseköğretim Kurulunun yapacağı her türlü satın alma, satma, keşfettirme, 
proje yaptırma, montaj, kiraya verme ve kiralama ile ilgili işlerden 1050 sayı- 
lı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 135 inci maddesi ile 2490 sayılı Artırma ve   
Eksiltme ve İhale Kanunu uygulanmaz ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun   
56 ncı madde (f) fıkrasında ve yukarıda sayılan işlerde 1609 sayılı Bayındırlık 
Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Yükseköğretim 
Kurulu, bünyesinde oluşturacağı bir birimle bu işlerle ilgili faaliyetleri yürü-
tür.                                      
  Uygulanacak usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulunca çıkarılacak bir yönetme-
likle düzenlenir.                                
  Bu yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar Yükseköğretim Kurulunun yukarıda  
sayılan işleri için 7 Haziran 1980 gün ve 17010 sayılı Resmi Gazete'de yayınla- 
nan "Üniversitelerarası Giriş Sınavı Kayıt ücretleri Fonu Alım - Satım, Kirala- 
ma, Harcama ve İhale Yönetmeliği" uygulanır. Anılan yönetmelikteki "İta Amiri" 
ifadesi yerine "Yükseköğretim Kurulu Başkanı" Üniversitelerarası Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulu" ifadesi yerine "Yükseköğretim Kurulu"  
"fon" ifadesi yerine de "Yükseköğretim Kurulu bütçe ödenekleri ve diğer mali  
olanakları" ifadeleri kullanılır.                        
                                        
                                        
KANUNLAR, AĞUSTOS 1992 (Ek - 13)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) 17/8/1983 Tarihli ve 2880 Sayılı Kanunun geçici maddeleri.        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yayımı tarihinden evvel izlemiş olduğu eğiti - 
öğretim programlarını;                             
  a) Sınıf geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında son sınıfa geç- 
miş olanlarla,                                 
  b) Ders geçme veya borçlu sınıf geçme sistemi uygulanan yükseköğretim kurum-
larında toplam derslerin dörtte üçünün sınavlarını başarmış olanlara,      
  1977 yılından bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar başaramadıkları dersler 
dolayısıyla yükseköğretim kurumları ile ilişkisi kesilen veya kesilme durumuna 
gelenlere, eğitim - öğretim programlarının tümünü izleyerek tamamlamış olmak  
şartıyla, 1985 yılı sonuna kadar açılacak sınav dönemlerinde her ders için iki 
sınav hakkı tanınır. Ancak, bunlar, askerlik tecil işlemi hariç öğrencilik hak- 
larından yararlanamazlar.                            
  Bu gibiler başaramamış oldukları bir veya daha çok derslerin sınavına aynı 
dönemde girebilirler ve bu derslerden ikinci sınav haklarını sınavların açılaca-
ğı ilk dönemde kullanmak zorundadırlar. Bu derslerden herhangi birinden ikinci 
sınav sonunda da başarısız olanlar diğer sınav haklarını tümüyle kaybederler.  

  Geçici Madde 2 - Kısmi statüden devamlı statüye veya devamlı statüden kısmi 
statüye geçmek üzere bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay   
içinde başvuran öğretim üyeleri, üniversite yönetim kurulunun olumlu görüşü ve 
rektörün kararı ile statü değiştirebilirler.                  

  Geçici Madde 3 - Yükseköğretim kurumları kadro kanunu yürürlüğe girinceye  
kadar, rektörlerin önerisi üzerine, akademik kadrolar ile 657 sayılı Devlet Me- 
murları Kanununa tabi kadrolar, üniversiteler veya üniversite birimleri arasın- 
da Yükseköğretim Kurulu kararı ile nakledilebilir.               

  Geçici Madde 4 - Tıp ve diş hekimliği gibi uygulama alanları, üniversite  
içinde olmayan bilim alanlarında görevli profesör ve doçentler kısmi statüde ol-
malarına rağmen, 1990 yılı sonuna kadar, bölüm, anabilim, anasanat, bilim ve sa-
nat dalları yöneticiliklerine atanabilirler. Ancak bu gibiler, Devlet memurları 
gibi haftalık mesai süresine tabidirler.                    

  Geçici Madde 5 - 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Kununun geçici 3 üncü madde-
si ile yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve geçici olarak istihdam  
edilen öğretmenlerin istihdam süresi 3O/6/1984 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu 
tarihe kadar, ilgili bakanlığa dönmek için talepte bulunanlar ile yükseköğretim 
kurumlarında istihdamlarına ilgili üniversite yönetim kurulu önerisi ve rektö- 
rün onayı ile gerek görülmeyenler, ilgili bakanlıklara kadroları ile birlikte  
iade edilirler veya üniversitesinin önerisi veya doğrudan Yükseköğretim Kurulu- 
nun kararı ile bir başka üniversiteye veya bağlı birimlerine kadroları ile bir- 
likte nakledilebilirler.                            
  3) 25/12/1985 Tarihli ve 3248 Sayılı Kanunun geçici maddeleri.       

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce, mezun olmak üzere  
takip ettiği eğitim - öğretim programının biri hariç diğer derslerini başarılı 
olarak tamamlayan, ancak başaramadıkları tek ders sebebiyle ilişkileri kesilen 
öğrenciler de kurumlarına üç ay içinde müracaatları halinde bu Kanun hükümlerin-
den yararlandırırlar.                              

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 1984 - 1985 yılların-
da kaydı silinen veya silinme durumuna gelmiş olan ve Geçici 1 inci madde kapsa-
mı dışında bulunan ögrencilerden:                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A) Birinci sınıf veya birinci ve ikinci yarı yıl ögrencileri, takip etmekte 
oldukları bütün dersleri verip de sadece veremedikleri tek dersleri kalmışsa,  
ilgili oldukları öğretim kurumuna üç ay içinde müracaatları halinde bu tek der- 
sin açılacak ilk yarı yıl veya yıl sonu sınavına ve bütünlemesine bir defaya  
mahsus olmak üzere girerler. Bu dersin uygulamalı olması halinde öğrenciler sa- 
dece uygulamalara devam etmek zorundadırlar.                  
  B) Birinci sınıf dışında diğer sınıflardan ara sınavları dahil her yarı yıl 
veya tam yıl sınavlarında yalnız üç dersten başarısız oldukları için ilişkileri 
kesilme durumunda bulunan veya ilişkisi kesilmiş olanlara, başarısız oldukları 
o üç dersi sadece bir defaya mahsus olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre üç ay 
içinde kurumlarına müracaatları halinde alma hakkı tanınır.           
  4 - 15/9/1987 tarih ve 292 sayılı KHK. nin geçici maddesi:         
  Geçici Madde - (Mülga: 17/2/1993 - 3865/1 md.)               
  5 - 2/12/1987 tarih ve 301 sayılı KHK. nin geçici maddeleri:        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihi iz-
leyen aybaşından itibaren, 2547 Sayılı Kanun ile, bu Kanunun ek ve tadilleri  
uyarınca 1987 yılı, Aralık ayında ad çekme işlemine tabi olanlar ile herhangi  
bir nedenle kurul üyeliğinden ayrılanların yerine, bu Kanun Hükmünde Kararname- 
ye göre seçimler ve atamalar yapılır. Bu suretle seçilenler ve atananlar, seçil-
dikleri ve atandıkları tarihi izleyen aybaşında göreve başlarlar. Bunlar dışın- 
da kalan üyelerin görev süreleri 31/12/1988 gününe kadar devam eder. Bu üyeler-
den, Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmeyen ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile irtibatları devam edenler, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ye ku-
ruluşlarında mükteseplerine uygun kadroya atanırlar ve bunlar hakkında 6 ncı  
maddenin (d) fıkrasının ikinci bendi hükümlerine göre toplantıya katılma (huzur 
hakkı), emekli olanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına atanmayanlar hakkında  
ise, bu süre içinde 6 ncı maddenin (d) fıkrasının birinci bendine göre aylık  
ödemeye devam olunur.                              
  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri nedeniyle kurumları ile ilişkile-
ri kesilenlerden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile irtibatları devam eden- 
ler, üyelik görevinin sonunda, istekleri halinde bir ay içinde kamu kurum ve  
kuruluşlarında mükteseplerine uygun görevlere atanırlar. Bunlar hakkında bu Ka- 
nun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.                   

  Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde 1 inci maddedeki esaslara göre yürütme kurulu oluşturu- 
lur.                                      
  6 - 23/11/1989 tarih ve 3589 sayılı Kanunun geçici maddesi:        
  Geçici Maddde 1 - 12/3/1986 Tarihli ve 3268 sayılı, 9/4/1987 Tarihli ve 3347
Sayılı, 12/10/1988 Tarihli ve 3479 Sayılı ve 1/6/1989 Tarihli ve 3569 Sayılı Ka-
nunlarla Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi   
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu için, bu kanunlarla verilen süre bitimine ka- 
dar geçerlidir.                                 
  7 - 7/3/1990 tarih ve 3614 sayılı Kanunun geçici maddesi:          

  Geçici Madde 1 - 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve   
3347 sayılı, 12.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı, 1.6.1989 tarihli ve 3569 sayı- 
lı Kanunlarla Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetki- 
si 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu için, bu Kanunlarla verilen süre bitimine  
kadar geçerlidir.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  8 - 25/10/1990 tarih ve 3670 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yükseköğretim kurum- 
larında kılık ve kıyafet ile ilgili olarak verilmiş her türlü disiplin cezaları 
bütün hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar.              

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 2547 sayılı Kanunun 
38 inci maddesi uyarınca kurumlarda görev almış olanlar için görevlendirildikle-
ri sürece üst yönetim kadrolarında görev verilemeyeceğine dair hüküm uygulan- 
maz.                                      

  Geçici Madde 4 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 19/4/1990 ta- 
rihli 422 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin maddelerine göre yapılan işlemle- 
rin bu Kanuna uygun olmayanları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba-  
ren geçersiz olurlar.                              
  9 - 3/4/1991 tarih ve 3708 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:         

  Geçici Madde 1 ve 2 -(İptal:Ana.Mah.'nin 29/6/1992 tarih ve E.1991/21,K.  
1992/42 Sayılı Kararıyla.)                           
  10 - 1/7/1992 tarih ve 3826 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri:        

  Geçici Madde 1 - Bu Kanunun 1 inci maddesinde öngörülen ilk rektör aday se- 
çimleri bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen 15 gün içinde gerçekleştirilir ve
seçilen rektör, atanmasını takip eden 15 inci günde göreve başlar.       
  Yeni kurulan Devlet üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin kurucu  
rektörleri iki yıl için, Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanın önereceği 3 isim   
arasından Cumhurbaşkanınca atanır.                       

  Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yayımı tarihinde görev başında bulunan üniver- 
site rektörlerinin görevleri, yeni rektörlerin seçimini takip eden 15 inci günde
sona erer.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2547 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
       YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE     
                                        
                                        
                                        
                         Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın 
      Yürürlükten Kaldırılan       --------------------------------
     Kanun veya Kanun Hükümleri        Tarihi  Sayısı  Maddesi 
---------------------------------------------   --------- -------- -------  
                                        
657 Sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (E) ben-                 
di (d) fıkrasındaki "...kesintisiz 10 gün, veya..."               
ibaresi,                      29/11/1984 KHK-243  26  
                                        
657 sayılı Kanunun değişik 209 ve 210 uncu                   
maddelerinin birinci fıkralarında geçen "...aile                
yardımı ödeneğine müstehak."ibareleri,       29/11/1984 KHK-243  31  
                                        
241 sayılı KHK'nin 37 nci maddesinin (a) ve                   
(b) fıkraları,                   29/11/1984 KHK-243  52  
                                        
5/11/1980 Tarihli ve 2333 sayılı Kanun (1/1/1987                
tarihinde),                     29/11/1984 KHK-243  56  
                                        
657 sayılı Kanunun değişik 92 nci maddesinin                  
2 nci fıkrası ile 116 ncı maddesi          29/11/1984 KHK-243  56  
                                        
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23 üncü                  
maddesinin (c) fıkrası ile 25 inci maddesinin (b)                
fıkrasının 2 nci bendi               12/8/1986  KHK-260  7  
                                        
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun                       
Geçici 21 inci maddesi                27/5/1988   3455  3  
                                        
29/11/1984 tarih ve 243 sayılı KHK'nin Değişik Geçici              
1 inci maddesi,                                 
                                        
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 213 üncü maddesi,             
                                        
5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 40 ıncı              
maddesi                        27/6/1989 KHK-375  32  
                                        
2547 sayılı Kanunun Ek 13 üncü maddesi         3/4/1991   3708  8  
                                        
2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin (c) bendi ile              
46 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası            29/5/1991  3747  5  
                                        
292 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname           17/2/1993  3865  1  
2547 Sayılı Kanunun 50 nci maddesinin                      
(c) bendi                        1/8/1996  4160  5  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2547 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
           YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE          
                                        
                                        
                                        
  Kanun                              Yürürlüğe  
   No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi 
-----------   --------------------------------------------   ---------------
  2653               -               20/4/1982  
  2708               -               25/9/1982  
  2880               -               19/8/1983  
  2984               -                8/3/1984  
KHK/243               -               31/12/1984  
  3248               -                3/1/1986  
KHK/260               -                3/9/1986  
KHK-292               -               21/9/1987  
KHK-301               -               21/12/1987  
  3455               -                7/6/1988  
  3511               -               27/12/1988  
KHK/351            2,7,15,16 ve 20           Yayımı olan 
                                30/12/1988 tari-
                                hini takipeden 
                                   aybaşı   
             3,5,9,10,11,12,17 ve 18          15/1/1989 
               Diğer hükümleri            30/12/1988 
  3520                -               10/2/1989 
KHK/369                -               15/6/1989 
KHK-375           2,3,5,6,10,11,12,13,                
              14,15,18,19,21,23,25,                
              26,29,30 ve 31              15/7/1989 
                28               Tazminat nisbet- 
                                lerinin tesbit  
                                edildiği tarihi 
                                izleyen aybaşında
               Diğer maddeleri            1/7/1989  
  3576                -              17/6/1989  
  3589                -              30/11/1989  
KHK-398                -               1/2/1990  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5394 - 1                   
                                        
       2547 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE           
                                        
                                Yürürlüğe Giriş 
 Kanun No    Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler      Tarihi   
------------ ---------------------------------------------- ----------------- 
 3614         -                      15/3/1990  
KHK/418    a) 2,3,6,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,27,28,31,          
         32,33,35,36,37 ve 45 inci maddeleri        1/1/1991  
       b) 30 ve 38 inci maddeleri              1/7/1990  
       c) 34 üncü maddesi                  15/1/1991  
       d) 4,5,11,23,24,25,26,29 ve 40 ıncı maddeleri   Yayımını izleyen
                                  aybaşında  
       e) 39 uncu maddesi 1990 - 1991 öğrenim döneminde         
         uygulanmaya başlanmak üzere, bu konuda Bakan-         
         lar Kurulunca esas ve usullerin tesbitini iz-         
         leyen aybaşında                        
       f) Diğer maddeleri                  11/4/1990  
KHK/422       --                      15/5/1990  
 3670                  -            28/10/1990  
 3676                  -            17/11/1990  
 3708                  -             9/4/1991  
 3747                  -             9/6/1991  
 3804                  -             1/6/1992  
 3826                  -             7/7/1992  
 3843                  -            27/11/1992  
 3865                  -             4/3/1993  
 3908                  -             12/5/1993  
KHK/527                 -             20/5/1994 Mük
 4111                  -             12/6/1995  
 4142                  -             07/06/1996  
 4160                  -             05/08/1996  
 4249                  -             22/05/1997  
 4278                  -              5/7/1997  
 4305                  -             18/8/1997  
                                        
                                        
                                        
                                        
                  5394-2                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ÿ